1519/TXNK-PL thông báo mã số phân loại do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC THUẾXUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1519/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014Kính gửi: Chi cục Hải quan Hưng Yên - Cục HQ TP. Hải Phòng

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 0810/PC-CNHP ngày 20.6.2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK/Chi nhánh tại Hải Phòng về Thông báo kết quả phân tích số 0810/TB-CNHP ngày 19.6.2014, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan;

Mặt hàng nêu tại hồ sơ và Thông báo kết quả phân tích số 0810/TB-CNHP ngày 19.6.2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK/Chi nhánh tại Hải Phòng, có kết quả phân tích là: Thép hợp kim cán phẳng, trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng B>0,0008% tính theo trọng lượng) dạng cuộn, cán nóng, chiều rộng lớn hơn 600mm nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100017359521/A12 ngày 17.5.2014 đăng ký tại Chi cục HQ Hưng Yên - Cục Hải quan Hải Phòng, có tên hàng, bản chất hàng hóa và mã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại số 5468/TB-TCHQ ngày 19.5.2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số 7225.30.90 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục Hải quan Hưng Yên - Cục HQ TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)
- TT PTPLHH XNK/CN tại Hải Phòng (để biết)
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để biết)- Lưu: VT, PL (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top