1518/TXNK-PL thông báo mã số phân loại do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1518/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014Kính gửi: Chi cục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI
(Cục Hải quan thành phố Hải Phòng)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 0779/PC-CNHP ngày 19/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại Hải Phòng về Thông báo kết quả phân tích số 0779/TB-CNHP ngày 17/6/2014, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan;

Mặt hàng nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 0779/TB-CNHP ngày 17/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại Hải Phòng (Mục 1 và Mục 2 - Phụ lục TKHQ), có kết quả phân tích là: “Thép hợp kim, trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng B > 0,0008% tính theo trọng lượng), dạng hình, gia công nóng”, nhập khẩu tại Tờ khai số 100021674800/A11 ngày 23/5/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, có tên hàng/bản chất hàng hóa và mã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại số 4747/TB-TCHQ ngày 29/4/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số 7228.70.10 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mã số 9811.00.00 tại Biểu thuế xuất khẩu/Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) biết và thực hiện./.
Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- TT PTPLHH XNK CN tại Hải Phòng (để biết);
- Cục Hải quan T.p Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, PL - Vân (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top