150/TCT-CS hóa đơn trả hàng đi mượn

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 150/TCT-CSV/v hóa đơn trả hàng đi mượn

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014


Kính gửi:

Công ty TNHH Puyong Việt Nam
(Đ/c: Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)


Trả lời công văn số 11/2013/PUYONG-CV ngày 11/11/2013 của Công ty TNHH Puyong Việt Nam về việc xuất hóa đơn trả hàng đi mượn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1b điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:”Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Về việc này Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 3079/CT-TTHT ngày 10/10/2013 trả lời Công ty là phù hợp với quy định, đề nghị Công ty TNHH Puyong Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Puyong Việt Nam được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top