148/TXNK-PL thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 01/TB-CNHP

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 148/TCT-CS
V/v: Hoàn thuế BVMT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014Kính gửi:

Công ty TNHH Đức Anh
(Đ/c: 223 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng)Trả lời Công văn số 09/11-2013 ngày 12/11/2013 của Công ty TNHH Đức Anh về hoàn thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ:

+ Tại Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh:

“Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu (gọi tắt là người sản xuất hoặc người nhập khẩu) được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp và tiền phạt chậm nộp nếu có (gọi tắt là hoàn lại tiền thuế), không truy nộp thuế nếu đã kê khai nhưng chưa nộp và tiền phạt chậm nộp nếu có (gọi tắt là không truy nộp thuế) từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2012 đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa (sau đây gọi là bao bì để đóng gói sản phẩm), bao gồm:

1. Người nhập khẩu bao bì để đóng gói sản phẩm do người nhập khẩu đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

2. Người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì bán trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác (gọi tắt là người mua bao bì) để đóng gói sản phẩm do người mua bao bì sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.”

+ Tại Điểm b và Điểm c, Khoản 2, Điều 3 quy định về tổ chức thực hiện:

“b) Hoàn tất hồ sơ và nộp trước ngày 30/6/2013 cho cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan nơi đã khai, nộp thuế.

c) Điều chỉnh số liệu kế toán thuế.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Đức Anh sản xuất túi ni lông sau đó bán cho các đơn vị khác để làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa thì Công ty được hoàn lại số tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp nếu Công ty đáp ứng được các điều kiện quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BTC nêu trên.

Việc hoàn trả thuế bảo vệ môi trường cho người mua bao bì là thỏa thuận giữa bên mua và bên bán theo quy định của pháp luật dân sự. Trường hợp nếu bên mua và bên bán thực hiện việc hoàn trả thuế bảo vệ môi trường theo quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế thì hai bên tiến hành điều chỉnh lại giá bán, hóa đơn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Đức Anh được biết./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế, Kê khai (TCT);
- Lưu: VT, CS (03b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top