146/TCT-CS xử lý việc ghi sai địa chỉ người mua trên hóa đơn mua hàng

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 146/TCT-CSV/v xử lý việc ghi sai địa chỉ người mua trên hóa đơn mua hàng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 4291/CT-THNVDT ngày 24/09/2013 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc đề xuất hướng xử lý việc ghi sai địa chỉ người mua trên hóa đơn mua hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định.

- Tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

- Tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

- Tại Điểm 14, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với hướng đề xuất xử lý của Cục Thuế đối với doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC;
- Vụ TVQT;
- Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top