1336/TXNK-QLN gửi xử lý dữ liệu vào ngày nghỉ

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1336/TXNK-QLN
V/v gửi xử lý dữ liệu vào ngày nghỉ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua khai thác số liệu nợ thuế đến thời điểm 31/05/2014 trên hệ thống kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Hải quan thì một số đơn vị Cục Hải quan tỉnh, thành phố không đầy đủ dữ liệu nợ thuế của một số Chi cục (thí dụ: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thiếu dữ liệu nợ thuế ngày 31/05/2014 của Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục HQ Cảng Hiệp Phước, Chi cục HQ Chuyển phát nhanh, Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV III, Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư, Chi cục HQ Quản lý hàng gia công). Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, hàng ngày gửi yêu cầu xử lý dữ liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung, nếu ngày cuối tháng rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc gửi xử lý dữ liệu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp (thí dụ: Thời điểm cuối tháng 05 là ngày 31/05/2014, tuy nhiên ngày 31/05 lại là ngày nghỉ - thứ 7, do đó, ngày 02/06 - thứ 2 sẽ gửi xử lý dữ liệu của ngày 31/05 và ngày 01/06).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLN-Trang (3b)


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top