126/TCT-CS hướng dẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in trước năm 2010

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 126/TCT-CSV/v hướng dẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in trước năm 2010 và hóa đơn phát hành theo thông tư 153

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1993/CT-HCQT ngày 23/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị hướng dẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in trước năm 2010 và hóa đơn phát hành theo Thông tư 153. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in (tự in) trước năm 2010

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC và hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153.

Trường hợp hóa đơn đã phát hành trước năm 2010 và hóa đơn đã phát hành theo Thông tư 153/2010/TT-BTC đến ngày 01/7/2013 còn chưa sử dụng nếu đã thông báo phát hành theo Thông tư 153/2010/TT-BTC thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

2. Về tiêu thức ghi trên hóa đơn tự in

Trường hợp hóa đơn tự in đã phát hành theo Thông tư 153/2010/TT-BTC không có chỉ tiêu: Tên, MST của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, nội dung này Tổng cục Thuế đang tập hợp, báo cáo Bộ Tài chính đưa vào Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013, Tổng cục Thuế đã gửi dự thảo Thông tư sửa đổi một số nội dung Thông tư số 64/2013/TT-BTC theo công văn số 4331/TCT-CS ngày 11/12/2013, đề nghị Cục Thuế có ý kiến tham gia về nội dung này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top