1064/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ về việc xác nhận tình trạng nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1064/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014Kính gửi:

Công ty TNHH CNTT Tối ưu.
(K69/9 Bùi Thị Xuân, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 02/CV ngày 6/5/2014 của Công ty TNHH CNTT Tối Ưu về việc xác nhận tình trạng nợ thuế đối với hàng hóa XNK. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về đại diện của người nộp thuế.

- Căn cứ tại Khoản 1 Điều 138 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, để có cơ sở giải quyết kiến nghị của Công ty, đề nghị Công ty bổ sung:

- Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, phải do người đại diện theo pháp luật của của Công ty ban hành, trường hợp người đại diện theo ủy quyền ban hành thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao (có ký tên, đóng dấu): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH CNTT Tối Ưu.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH CNTT Tối Ưu được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:- Địa chỉ nhận công văn trả lời:
- Số 136 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng;
Điện thoại: 0903.357.207.
- Lưu: VT, QLN-Khánh(3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top