Xem cách giải bài tính giá thành như v đúng chưa ạ

LƯƠNG CẨM TIÊN

New Member
Hội viên mới
em có btap về tính giá thành như sau:
Công ty sản xuất thương mại “ABC”, sản xuất sản phẩm X, áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo kê khai thường xuyên. Trong kỳ, có tài liệu về chi phí sản xuất như sau: (đơn vị tính: 1.000 đồng) ✓ Chi phí NVL trực tiếp: 105.000.

✓ Chi phí nhân công trực tiếp: 80.000.

✓ Chi phí SX chung: 45.000.

Cuối kỳ, nguyên vật liệu thừa nhập lại kho: 3.000, nhập kho 1.000 kg thành phẩm. Biết rằng trị giá của SP dở dang đầu kỳ là: 5.500 và trị giá SP dở dang cuối kỳ là 2.000, nhập kho phế liệu thu hồi từ quá trình SX: 500.
Và đây là bài giải của em không biết chổ TK 621 em làm vậy đúng kh ạ
1. Tập hợp chi phí sản xuất:

Nợ TK 154: 227.000

Có TK 621: 102.000 ( 105.000-3.000)
Có TK 622: 80.000

Có TK 627: 45.000

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kì:

5.500+227.000-2.000-500=230.000

Đơn vị của sản phẩm: =230/sp
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top