xác định một số khoản chi phí tính thu nhập chịu thuế TNDN

cayman

Banned
Thành viên BQT
Hội viên mới
Công văn của Tổng cục Thuế số 1766/TCT-ĐTNN ngày 19 tháng 5 năm 2006


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn một số khoản mục chi phí được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và các chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị chịu mức khống chế qui định tại Điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể một số khoản mục chi phí qui định tại Mục III, Phần B Thông tư nói trên như sau:

1. Những chi phí sau đây phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tính toàn bộ vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo qui định:

- Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường. Trường hợp doanh nghiệp thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường thì chi phí này được tính vào chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (kể cả chi thông qua hoặc hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, đại lý bán hàng): chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu; chi phí tổ chức hội nghị khách hàng nhằm mục đích giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sản phẩm; chi phí in và phát các tờ rơi giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, kể cả sản phẩm giới thiệu (cho tặng) để dùng thử không tính tiền.

- Chi phí mua hoặc sản xuất hàng hoá, dịch vụ cho, tặng kèm theo sản phẩm bán ra (theo qui chế bán hàng của doanh nghiệp) dưới các hình thức: sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng; phiếu dự thi, xổ số. Giá trị hàng hoá, dịch vụ cho tặng nêu trên không được lớn hơn giá trị sản phẩm bán ra tính theo từng lần bán hàng.

- Chi phí chiết khấu thanh toán nhanh, kể cả chi bằng tiền cho đại lý và người mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn, có phiếu thu, phiếu chi hoặc hoá đơn chứng từ theo đúng qui định của Bộ Tài chính

2. Các khoản chi phí khác không nêu tại điểm 1, công văn này được xác định khi tính thuế TNDN của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chính sách, chế độ hiện hành và hướng dẫn tại công văn này để hướng dẫn các đơn vị thực hiện quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2005.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế báo cáo về Tổng cục thuế để hướng dẫn giải quyết kịp thời.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top