Vướng mắt về xác định thuế, khai

Hockt123456

New Member
Hội viên mới
Xin chào các anh/chị, có thể tư vấn giúp tôi được không
Hiện tôi đang là thành viên của Ban quản trị tòa nhà chung cư với gần 1.500 căn hộ (Gọi tắt là BQT CC), tôi đang phụ trách mảng tài chính của BQT CC, tuy nhiên tôi đang gặp vướng mắc về xác định thuế, kê khai thuế của Ban quản trị tòa nhà chung cư như sau:
A: Thông tin về Ban quản trị tòa nhà chung cư nơi tôi như sau - Ban quản trị tòa nhà chung cư có tư cách pháp nhân và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần (Theo Quyết định của UBND quận cấp cho BQT CC). - BQT CC đang quản lý 02 Quỹ của tòa nhà chung cư là:
- QUỸ BẢO TRÌ (Là Kinh phí bảo trì 2% theo Điều 108 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014)
- QUỸ CỘNG ĐÔNG (Quỹ Cộng Đồng được sử dụng để mua sắm mới tài sản, sửa chữa bảo dưỡng tài sản được mua bằng Quỹ Cộng Đồng để phục vụ chung cho cư dân khu chung cư, tổ chức các hoạt động cho cư dân - Quỹ này cũng có thể hiểu là Quỹ An Sinh, Quỹ Xã Hội Hóa của tòa nhà chung cư tôi đang là thành viên BQT CC).
- BQT CC không hoạt động kinh doanh, Hoạt động của BQT CC là quản lý và sử dụng Kinh phí bảo trì theo Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn khác của nhà nước và chăm lo đời sống cho tòa nhà chung cư (Mua sắm thêm tài sản phục vụ cư dân từ Quỹ Cộng Đồng, Tổ chức các sự kiện, lễ hội cho cư dân).
- Nguồn thu QUỸ BẢO TRÌ gồm:
+ Kinh phí bảo trì 2% theo Điều 108 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014.
+ Lãi tiền gửi tiết kiệm kinh phí bảo trì 2% theo Điều 108 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014.
+Thanh lý tài sản thuộc sở hữu của tòa nhà chung cư.
+Tổ chức, cá nhân Cho, Biếu, Tặng, Ủng hộ, khác.
- Nguồn thu QŨY CỘNG ĐỒNG gồm:
+Khoản đóng góp cố định hằng năm của đơn vị Quản lý vận hành tòa nhà chung cư (BQT CC ký hợp đồng thuê quản lý vận hành tòa nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành
+Đơn vị quản lý vận hành tự thu tiền (Thu phí dịch vụ căn hộ, thu tiền gửi xe, thu tiền chia sẽ hạ tầng viễn thông, thu tiền cho thuê quảng cáo….) tự chi tiền (Nhân sự, vật tư tiêu hao…) để thực hiện việc quản lý vận hành nhà chung cư.
+Khoản doanh thu dịch vụ gia tăng khác được chia sẽ từ Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư.
+Lãi tiền gửi tiết kiệm Quỹ Cộng Đồng.
+Thanh lý tài sản thuộc sở hữu chung của tòa nhà chung cư (Các tài sản được mua sắm, đầu tư bằng Quỹ Cộng Đồng).
+Tổ chức, cá nhân Cho, Biếu, Tặng, Ủng hộ, khác.
B: Các câu hỏi của tôi về BQT CC chỗ tôi với các thông tin đã cung cấp tại phần A như sau
1. BQT CC chỗ tôi có phải Đăng ký thuế (Đăng ký mã số thuế) theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 không?
2. BQT CC có phải nộp Lệ phí môn bài không?
3. Các khoản thu của QUỸ BẢO TRÌ, QUỸ CỘNG ĐỒNG như đã liệu kê tại Phần A có chịu thuế Giá trị gia tăng không?
4. Các khoản thu của QUỸ BẢO TRÌ, QUỸ CỘNG ĐỒNG như đã liệu kê tại Phần A có bị tính thuế Thu nhập doanh nghiệp không?
Rất mong mấy anh/chị giúp tôi, để tôi thực hiện các công việc của BQT CC không vi phạm pháp luật về Thuế. Trân trọng!
 
Căn cứ Điều 108, Điều 109 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội.
Căn cứ Điều 2 Nghi định 139/2016/ND-CP ngày 04/10/2016 cua Chính Phủ quy định người nộp lệ phí môn bài;
Căn cứ Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính quy định đối tượng đăng ký thuế
Căn cứ Điều 2,3,4,5,7 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghi định số 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về phương pháp tính thuế TNDN.
Căn cứ Điều 2,5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chinh hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và nghị định số 209/2013/ND CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá tri gia tăng
Căn cứ các quy định nêu trên, với nội dung vướng mắc của Ban quan tri chung cư, tôi có kiến nghị như sau:
Trường hợp Ban quản trị chung cư là tổ chức thành lập bởi cơ quan có tham quyền có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và thực hiện khai thuế, phí như sau:
-Về lệ phí môn bài: Trường hợp Ban quản trị chung cư có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/ND-CP của Chính Phủ.
- Về thuế GTGT: Trường hợp Ban quản trị chung cư có phát sinh doanh thu từ hoạt dộng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT quy định tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/1T-BTC thì thực hiện khai, thuế GTGT theo quy định.
- Về thuế TNDN: Trường hợp Ban quản trị chung cư có hoạt dộng kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế TNDN theo quy dinh.
Bên cạnh đó tôi cũng đề nghị bạn nghiên cứu các văn bản hướng dẫn nêu trên và dối chiếu vói thực tế phát sinh để thục hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top