Việc quyết toán thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh được quy định như thế nào ?

hanoi1208

New Member
Hội viên mới
Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ, việc quyết toán thuế hàng năm được thực hiện như sau :

- Cơ sở kinh doanh ( trừ trường hợp ấn định tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu) kết thúc kỳ tính thuế phải thực hiện quyết toán thuế theo tờ khai số 02Đ/TNDN kèm theo Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

+ Kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế.

+ Kỳ quyết toán thuế là năm dương lịch, trường hợp được phép áp dụng theo năm tài chính thì thực hiện theo năm tài chính.

+ Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu, loại hình doanh nghiệp, chia tách, giải thể ... phải thực hiện quyết toán thuế điến thời điểm có quyết định chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền.

+ Cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của tờ khai quyết toán thuế TNDN nếu có sự gian lận thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

+ Cơ sở kinh doanh nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

+ Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu, loại hình doanh nghiệp, sát nhập, chia tách, giải thể ... thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN là 45 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Cơ sở kinh doanh phải nộp số thuế thiếu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phải nộp tờ khai quyết toán thuế.

Cơ sở kinh doanh có sự sai sót cần điều chỉnh số liệu trên tờ khai quyết toán thuế được thực hiện như sau :

- Trong thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế: nộp tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh thay thế tờ khai quyết toán thuế đã gửi cơ quan thuế.

- Trong thời hạn 10 ngày nộp số thuế còn thiếu theo tờ khai quyết toán thuế: nộp tờ khai quyết toán điều chỉnh và nộp phạt về hành vi nộp chậm tờ khai quyết toán thuế.

- Quá thời hạn 10 ngày nộp số thuế còn thiếu theo tờ khai quyết toán thuế: nộp tờ khai quyết toán điều chỉnh và nộp phạt về hành vi nộp chậm tờ khai quyết toán thuế và chậm nộp thuế.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top