VAS30 - Lãi trên cổ phiếu

Ðề: VAS30 - Lãi trên cổ phiếu

Trình bày báo cáo tài chính

64. Doanh nghiệp trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu từ lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ trong kỳ đối với mỗi loại cổ phiếu phổ thông có quyền nhận lợi nhuận khác nhau cho kỳ báo cáo. Doanh nghiệp phải trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu cho tất cả các kỳ báo cáo.

Chính thức là chuẩn mực bắt buộc trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm ( trong thực tế Thông tư hướng dẫn thì chỉ trình bày lãi cơ bản )

Thông tin này phải thể hiện trên BCTC năm lẫn BCTC giữa niên độ .

Hiện nay, các công ty niêm yết chưa rõ BCTC nên thể hiện chỉ tiêu lãi cơ bản này theo chuẩn mực ( Thông tư ) hay theo hướng dẫn của TTCK ???
 
Ðề: VAS30 - Lãi trên cổ phiếu

67. Doanh nghiệp phải trình bày các thông tin sau:
a) Lợi nhuận hoặc lỗ để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu, bản đối chiếu lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho công ty mẹ trong kỳ. Bản đối chiếu gồm các ảnh hưởng của từng loại công cụ có tác động tới lãi trên cổ phiếu.
b) Số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông sử dụng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu, bản đối chiếu giữa các số bình quân gia quyền. Bản đối chiếu sẽ bao gồm ảnh hưởng của từng loại công cụ có tác động tới lãi trên cổ phiếu.
c) Các công cụ (bao gồm cả cổ phiếu phát hành có điều kiện) có thể có tác động suy giảm lãi trên cổ phiếu trong tương lai nhưng không được đưa vào tính lãi suy giảm trên cổ phiếu vì chúng có tác dụng suy giảm ngược cho kỳ hiện tại hoặc các kỳ được trình bày.
d) Trình bày các giao dịch cổ phiếu phổ thông hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm năng, không phải là loại giao dịch được hạch toán tuân theo đoạn 62, xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Nếu những giao dịch đó xảy ra trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm thì sẽ có tác động đáng kể tới số lượng cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu phổ thông tiềm năng lưu hành tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo.


Điểm a thì ta phải trình bày lợi nhuận để tính lãi cơ bản, lãi này phải có thông tin để đối chiếu kết quả với kết quả giữa BCTC riêng và hợp nhất ( sau khi có tham gia của Cty con và LDLK ). Sau khi thuyết minh ảnh hưởng của các công cụ đến cổ phiếu thì ta làm lại lợi nhuận để tính lãi suy giảm .

Điểm b thì quy định cho ta tính toán so sánh về mặt lượng của cổ phiếu. Đương nhiên cũng là 2 bản nếu có lãi suy giảm và mỗi công cụ thay đổi đều phải trình bày cụ thể .

Điểm c có tính thuyết minh khi có hiện tượng suy giảm ngược .

Điểm d theo em thì nó là một dạng của sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ .
 
Sửa lần cuối:
Ðề: VAS30 - Lãi trên cổ phiếu

Điểm d theo em thì nó là một dạng của sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ .
Đoạn 68 có ví dụ về các trường hợp này như sau :
a) Phát hành cổ phiếu thu tiền;
b) Phát hành cổ phiếu khi tiền thu được dùng để trả nợ hoặc thanh toán cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
c) Mua lại cổ phiếu phổ thông đang lưu hành;
d) Chuyển đổi cổ phiếu phổ thông tiềm năng đang lưu hành tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm thành cổ phiếu phổ thông;
e) Phát hành quyền chọn, đảm bảo, hoặc các công cụ chuyển đổi; và
f) Đạt được các điều kiện để phát hành cổ phiếu có điều kiện.
Vậy, Bộ phận lập BCTC phải tổ chức theo dõi tình hình này thương xuyên .
 
Ðề: VAS30 - Lãi trên cổ phiếu

70. Trường hợp doanh nghiệp công bố thêm, ngoài lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu, các số liệu trên cổ phiếu có sử dụng các chỉ tiêu trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh không tuân theo quy định của Chuẩn mực này thì những thông tin trên cổ phiếu đó phải được tính theo số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông được xác định theo yêu cầu của Chuẩn mực này. Các số liệu cơ bản và suy giảm trên cổ phiếu liên quan đến các chỉ tiêu đó phải được trình bày rõ ràng trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Doanh nghiệp trình bày các cơ sở để tính lợi nhuận, trong đó bao gồm các số liệu trên cổ phiếu là trước thuế hay sau thuế./.

Hu hu, tuân theo em đã thấy oải rồi, còn không tuân theo thì chắc là chết luôn .
Em chưa rõ " thông tin thêm" trong trường hợp nào ??:confuse1:
 
Ðề: VAS30 - Lãi trên cổ phiếu

Theo mình thì chuẩn mực VAS 30 chưa đi vào hướng dẫn chi tiết lắm. Vì thị trường chứng khoán tại Việt Nam chưa có 1 thống nhất trong cách tính EPS. Mình có đọc 1 số ví dụ và thấy rất khó hiểu về cách tính EPS của 1 sô công ty đã lên sàn. Em thấy chỉ tiêu này không phản ảnh số lãi thực tế trên cổ phiếu (bởi vì có đoạn mình thấy họ không tính lỗ luỹ kế lãi chia cổ tức của các năm trước). Như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cho những đối tượng quan tâm đến chỉ tiêu này.
Về chuẩn mực này tớ nghĩ mình nên tham khảo chuẩn mực của nước ngoài! (vì họ đi trước mình cả 1 thế kỷ, thị trường chứng khoán cũng tồn tại lâu hơn tại Việt Nam)
Hi vọng khi VN vươn tầm quốc tế thì chũng mình sẽ là những người biết áp dụng chuẩn mực này đầu tiên! He He!!! (Đang mơ):lasao:
 
Sửa lần cuối:
chào các bác
em đang thắc mắc cái vụ quyền chọn và chứng quyền trong việc làm suy giảm lãi trên cổ phiếu
không bít nó suy giảm như htế nào nhỉ? các bác giải thích giùm cho emvới

uh
mình đang làm đề tài về vâns đề này mà khó quá

quyền chọn và chứng quyền được thực hiện thì có làm ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty không? nếu có thì như thế naog?? cá bác giúp em với
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: VAS30 - Lãi trên cổ phiếu

đầu kì dn Z đầu tư vào cổ phiếu A : số l­ượng : 10000 cổ phiếu, đơn giá lúc mua: 20000đ / cổ phiếu)
Trong tháng 1, công ty A thưc hiên trả cổ tức 2000đ/cổ phiếu bằng tiền mặt cho cổ đông của mình (trong đó có doanh nghiêp Z). Trong tháng 2, doanh nghiêp z bán 8000 cổ phiếu công ty A với giá 19000đ/cổ phiếu, thu ngay bằng tiền, và dùng 1/2 số tiền này mua cổ phiếu của công ty B với giá 20000đ/ cổ phiếu, trả ngay.
Tháng 1, Doanh nghiệp Z mua lại 1000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, giá mua 15000đ/cổ phiếu, tháng 3, doanh nghiÖp Z bán lại 500 cổ phiếu quỹ ra thị tr­ường với giá 14000đ/cổ phiếu. Chi và thu ngay bằng tiền mặt.
ai tính hộ mình lãi trên cổ phiéu vs
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top