Văn bản Kiểm toán

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
Thành viên BQT
Hội viên mới
Constructing by Thien Thanh_...


:xinchao::xinchao: các bạn,

DKT rất hoan nghênh các bạn có văn bản được nêu tên ở trên (hoặc văn bản liên quan đến kiểm toán) gửi bài có đính kèm file, đường link share để cùng xây dựng topic này.
Hoặc gửi về mail: tdmc710@yahoo.com

- Lưu ý nếu post bài ở topic này thì các bạn cần đưa lên nội dung bài viết, format bài viết giống bài #3 nhé (nếu ko Thien Thanh_ sẽ sửa lại bài viết của bạn)

- Khuyến khích các file word, Character set: Unicode, font Times New Roman, size 12.

Thanks all!
 
Sửa lần cuối:
Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

http://www.4shared.com/file/YqFoOpj2/VSA.html


STT Nội dung

Đợt 1 QĐ số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/09/1999

CM 200
Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính
CM 210
Hợp đồng kiểm toán
CM 230
Hồ sơ kiểm toán
CM 700
Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Đợt 2 QĐ số 219/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000

CM 250
Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui định trong kiểm toán báo cáo tài chính
CM 310
Hiểu biết về tình hình kinh doanh
CM 500
Bằng chứng kiểm toán
CM 510
Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu năm tài chính
CM 520
Quy trình phân tích
CM 580
Giải trình của Giám đốc

Đợt 3 QĐ số 143/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001

CM 240
Gian lận và sai sót
CM 300
Lập kế hoạch kiểm toán
CM 400
Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ
CM 530
Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác
CM 540
Kiểm toán các ước tính kế toán
CM 610
Sử dụng tư liệu của kiểm toán nội bộ


Đợt 4 QĐ số 28/2003/QĐ-BTC ngày 14/03/2003


CM 220 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
CM 320 Tính trọng yếu trong kiểm toán
CM 501 Bằng chứng kiểm toán bổ sung đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt
CM 560 Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính
CM 600 Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác

Đợt 5 QĐ số 195/2003/QĐ-BTC ngày 28/11/2003

CM 401 Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học
CM 550 Các bên liên quan
CM 570 Hoạt động liên tục
CM 800 Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt
CM 910 Công tác soát xét báo cáo tài chính
CM 920 Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước

Đợt 6 QĐ số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005

CM 402 Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài
CM 620 Sử dụng tư liệu của chuyên gia
CM 710 Thông tin có tính so sánh
CM 720 Những thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán
CM 930 Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính
CM1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Đợt 7 Số: 101/2005/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2005

260 Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán;
505 Thông tin xác nhận từ bên ngoài;

330 Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro;

545 Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý.
 
Ðề: Văn bản Kiểm toán

Số: 171/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2009
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ
kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo
Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhSố: 94/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2007
Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 9/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.Số 59/2004/QĐ-BTC ngày 9/7/2004

Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Văn bản Kiểm toán

Số: 30/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2009
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lậpSố 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.
Số: 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2004
Về kiểm toán độc lập

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Nghị định số 07/CP ngày 29 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành "Quy chế Kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân".

Số 64/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2004
Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lậpSố 07/CP ngày 29 tháng 01 năm 1994
Quy chế Kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Văn bản Kiểm toán

Số 122/2004/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2004
Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế cho Thông tư 60 TC/CĐKT, ngày 01/09/1997 về Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 155/1998/TT-BTC ngày 08/12/1998 về Bổ sung, sửa đổi Thông tư 60 TC/CĐKT của Bộ Tài chính.
Số 55/1998/TT-BTC ngày 08/12/1998
Bổ sung, sửa đổi Thông tư 60 TC/CĐKT của Bộ Tài chính.Số 60 TC/CĐKT ngày 01/09/1997
Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 
Ðề: Văn bản Kiểm toán

Sô: 60/2006/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2006
Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán
 
Ðề: Văn bản Kiểm toán

Số: 89/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2007
Vê việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.Số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004
Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 
Ðề: Văn bản Kiểm toán

Số: 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 02 năm 2005
Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999 về việc ban hành Quy chế Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng; Quyết định số 499/2000/NHNN5 ngày 05/12/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụn ban hành kèm theo quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999Số: 499/2000/NHNN5 ngày 05/12/2000
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999Số: 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999
Về việc ban hành Quy chế Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng.
 
Ðề: Văn bản Kiểm toán

Số 37/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Luật kiểm toán nhà nước
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top