Vài điểm cần lưu ý khi chuyển lỗ

hungsea

Member
Hội viên mới
Căn cứ Điểm 8 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch đã đăng ký.

Trường hợp Công ty đăng ký chuyển lỗ cho năm kế tiếp, nhưng khi quyết toán thuế lại bị lỗ thì số lỗ đăng ký chuyển không được cộng dồn vì ngoài kế hoạch đã đăng ký.

Các bạn có thể download CV Số : 4013 /CT-TTHT về việc " Đăng Ký Chuyển Lỗ" tại thư viện.

http://www.danketoan.com/dl_engine/...ENGINEsessID=4e4767f69c6e19865f0e696ed2f4de28
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top