Update dữ liệu từ bảng 2 qua bảng 1

ppc0312

New Member
Hội viên mới
Tôi có 2 bảng dữ liệu như hình đính kèm:
Tôi muốn sử dụng câu lệnh để Update cột số lượng từ bảng 2 qua bảng 1 theo đúng mã của nó và sum cột số lượng.
Hy vọng được mọi người giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.
 

Đính kèm

  • sql.JPG
    sql.JPG
    12 KB · Lượt xem: 543
Hi,
Theo cách viết code nông dân của tôi thì như bên dưới: file mdb đính kèm (access 2007)
------------------------------------------
Private Sub cmdSum_Click()

Dim db As DAO.Database
Dim rs1 As DAO.Recordset
Dim rs2 As DAO.Recordset
Dim strRS2 As String

Set db = CurrentDb
Set rs1 = db.OpenRecordset("Table1", dbOpenDynaset)

'Query group mahang, soluong
strRS2 = "SELECT Table2.Ma, Sum(Table2.SoLuong) AS SumOfSoLuong FROM Table2 " & _
"GROUP BY Table2.Ma;"
Set rs2 = db.OpenRecordset(strRS2, dbOpenDynaset)


rs1.MoveFirst
Do Until rs1.EOF
Do Until rs2.EOF
rs1.FindFirst "[Ma]='" & rs2!Ma & "'"
If Not rs1.NoMatch Then
rs1.Edit
rs1!SoLuong = Nz(rs1!SoLuong) + Nz(rs2!SumOfSoLuong) 'nz de tranh loi cong Null value o cot Soluong
rs1.Update
rs2.MoveNext
Else
rs2.MoveNext
End If
Loop
rs1.MoveNext
Loop

End Sub
 

Đính kèm

  • Sample.accdb.zip
    26.7 KB · Lượt xem: 306
Hi,
Theo cách viết code nông dân của tôi thì như bên dưới: file mdb đính kèm (access 2007)
------------------------------------------
Private Sub cmdSum_Click()

Dim db As DAO.Database
Dim rs1 As DAO.Recordset
Dim rs2 As DAO.Recordset
Dim strRS2 As String

Set db = CurrentDb
Set rs1 = db.OpenRecordset("Table1", dbOpenDynaset)

'Query group mahang, soluong
strRS2 = "SELECT Table2.Ma, Sum(Table2.SoLuong) AS SumOfSoLuong FROM Table2 " & _
"GROUP BY Table2.Ma;"
Set rs2 = db.OpenRecordset(strRS2, dbOpenDynaset)


rs1.MoveFirst
Do Until rs1.EOF
Do Until rs2.EOF
rs1.FindFirst "[Ma]='" & rs2!Ma & "'"
If Not rs1.NoMatch Then
rs1.Edit
rs1!SoLuong = Nz(rs1!SoLuong) + Nz(rs2!SumOfSoLuong) 'nz de tranh loi cong Null value o cot Soluong
rs1.Update
rs2.MoveNext
Else
rs2.MoveNext
End If
Loop
rs1.MoveNext
Loop

End Sub
Chân thành cảm ơn bác đã giúp đỡ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top