trắc nghiệm chương 1 có giải thích

Đan Thy

Member
Hội viên mới

Chương 1​

Câu 1: Đơn vị dự toán cấp 1 sẽ nhận dự toán thu – chi NSNN từ:​

a.Chính phủ
b.UBND tỉnh
c.UBND quận, huyện
d. a hoặc b hoặc c
Giải thích:

→ Theo thông tư 107/2017 Đơn vị dự toán cấp 1 nhận dự toán từ thủ tướng chính phủ hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp và phân bổ dự toán cho các đơn vị dự toán cấp trung gian hoặc cơ sở.

Câu 2: Đơn vị nào sau đây không áp dụng Chế độ kế toán HCSN?​

a.Cơ quan nhà nước
b. Đơn vị sự nghiệp
c. Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội
d. Doanh nghiệp nhà nước
Giải thích:
→ a, b, c là các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phi lợi nhuận, nguồn kinh phí chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp nên áp dụng Chế độ kế toán HCSN. Còn doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp.
Câu 3: Đối với cơ quan nhà nước, nguồn nào sau đây mà cơ quan không có?
a.kinh phí NSNN phụ cấp
b.Thu sự nghiệp
c.Viện trợ, tài trợ
d.Vốn vay, vốn huy động
Giải thích:
→ a,b,c: Cơ quan nhà nước hoạt động chủ yếu bằng nguồn kinh phí NSNN cấp, nguồn thu phí, lệ phí được khấu trừ, để lại, nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài và nguồn thu từ SXKD, dịch vụ (nếu có).
Không chọn d : vì vốn vay vốn lưu động thường được sử dụng ở các DN, là các khoản vốn được hình thành từ việc đi vay bên khác với lãi vay và thời hạn vay được ấn định từ trước.
Còn cơ quan nhà nước hoạt động theo hình thức Khoán chi tài chính và không huy động vốn.
Câu 4: Khoản nào không thuộc các đối tượng kế toán trong đơn vị HCSN?
Nhà riêng của viên chức
Xe của đơn vị
Máy móc giữ hộ cho đơn vị khác
a và c đúng
Giải thích:
→ Theo chế độ kế toán HCSN: Đối tượng kế toán, yêu cầu và nguyên tắc kế toán có mục đối tượng kế toán của đơn vị HCSN là gồm các tài sản và nguồn vốn khác liên quan đến đơn vị kế toán.
Như vậy, ở câu b,c thì đều là các tài sản liên quan đến đơn vị HCSN. Vì C sai nên loại câu D.
Câu a là tài sản riêng của cá nhân không liên quan gì đến tài sản của đơn vị nên không phải là đối tượng kế toán trong đơn vị HCSN.
Câu c khoản máy móc nhận giữ hộ hạch toán TK 002.(Thích thì nói)

Câu 5: Kế toán đơn vị HCSN thực hiện theo nguyên tắc:​

Cơ sở dồn tích
Cơ sở tiền mặt
Cơ sở tiền mặt kết hợp cơ sở dồn tích
a, b, c sai
→ Theo Chế độ kế toán HCSN, có 7 nguyên tắc mà đơn vị HCSN áp dụng: cơ sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc, nhất quán, phù hợp, trọng yếu, thận trọng. => Chọn A
Còn B,C sai vì không được đề cập đến trong 7 nguyên tắc mà đơn vị HCSN áp dụng. A đúng nên loại D.

Câu 6: Yêu cầu "Kế toán theo MLNSNN" được áp dụng cho hoạt động nào?​

SXKD (SXKD nguồn vốn hình thành có thể do vay vốn hoặc huy động vốn góp nên không được áp dụng Kế toán MLNSNN)
HCSN (**)

Chương trình, dự án (**)
(*) và (**) đúng
Giải thích:
→ Đơn vị HCSN có sử dụng NSNN phải lập BCQT ngân sách đối với phần kinh phí do NSNN cấp và kế toán MLNSNN được áp dụng cho các hoạt động trong đó có báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án.

→ Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán; chấp hành, kế toán, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, bao gồm: Chương; Loại, Khoản; Mục, Tiểu mục; Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia; Nguồn ngân sách nhà nước; Cấp ngân sách nhà nước.

→ Hệ thống kế toán MLNSNN áp dụng đối với cơ quan có nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước các cấp; đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Câu B và C là HCSN và chương trình, dự án đều sử dụng nguồn NSNN cấp nên được áp dụng Kế toán MLNSNN để quản lý chặt chẽ nguồn thu, chi.

Câu 7: Phát biểu nào không đúng đối với "Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng"?
a. là chứng từ bắt buộc
b. là chứng từ hướng dẫn
c. Không được thay đổi mẫu biểu
d. a và c đúng
Giải thích:
→ Riêng trong đơn vị HCSN, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (thuộc nhóm chứng từ chỉ tiêu tiền tệ), theo quy định của Chế độ kế toán HCSN chúng ta phải áp dụng theo đúng mẫu biểu của bộ tài chính vì đây nhóm chứng từ bắt buộc. → A và C sai. → D sai.
Chứng từ hướng dẫn (Bộ Tài chính chỉ đưa ra hướng dẫn) áp dụng với các nhóm chứng từ: Chỉ tiêu vật tư, Chỉ tiêu tài sản cố định, Chỉ tiêu lao động tiền lương. Vì Chứng từ hướng dẫn không thuộc nhóm chứng từ chỉ tiêu tiền tệ nên câu B là đáp án đúng.

Câu 8: Các TK có số dư trong hệ thống TK kế toán HCSN gồm:​

Các TK từ loại 1 đến loại 4
Các TK từ loại 0 đến loại 4
Các TK từ loại 1 đến loại 9
Các TK từ loại 0 đến loại 9
Giải thích:
→ Theo chế độ KT HCSN: Các TK từ loại 5 đến loại 8 là các tài khoản doanh thu, chi phí cuối kỳ kết chuyển sang TK loại 9, TK loại 9 sẽ kết chuyển qua TK loại 4 để xác định thặng dư hoặc thâm hụt nên các TK từ loại 5 đến loại 9 sẽ không có số dư. => loại đáp án c và d.

Trong HCSN có thêm tài khoản loại 0 (nhằm theo dõi tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí liên quan đến NSNN) được hạch toán ghi ‘đơn’ và liên quan đến NSNN hoặc có nguồn gốc NSNN được phản ánh theo MLNSNN, theo niên độ và có số dư cuối kỳ. Loại đáp án A và chọn đáp án B.

Câu 9: Các hình thức kế toán thủ công được áp dụng ở ĐVHCSN gồm:​

Nhật ký - Sổ cái
Nhật ký chung
Chứng từ ghi sổ
Tất cả đều đúng

Giải thích:

→ Theo chế độ kế toán HCSN về tổ chức hệ thống sổ kế toán có 3 hình thức kế toán được áp dụng tại đơn vị HCSN: (1) Nhật ký chung, (2) Nhật ký-Sổ cái, (3) Chứng từ ghi sổ. Đơn vị HCSN có thể thực hiện ghi sổ thủ công hoặc sử dụng phần mềm kế toán.

Câu 10: Kế toán trong đơn vị HCSN có thể được phân loại thành:​

Kế toán tổng hợp và chi tiết
Kế toán tài chính và quản trị
a và b đúng
a và b sai

Giải thích:

→ Theo thông tư 107 quy định về hệ thống sổ kế toán mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết nên a đúng.

Đơn vị HCSN có trách nhiệm lập BCTC để cung cấp cho những người có liên quan và BC quyết toán (BC quản trị ) vì nó cung cấp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan có thẩm quyền khác hay còn gọi là các đơn vị bên trong -> BC quản trị, suy ra b đúng. Kết luận chọn C.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top