TN chương 7: Kế toán các tài khoản ngoài bảng

Đan Thy

Member
Hội viên mới
Chương 7

Câu 1 : Tài khoản 001 được sử dụng ở mọi đơn vị HCSN?​

a. đúng
b. sai
Đơn vị nào có tài sản thuê ngoài để sử dụng cho hoạt động đơn vị (thuê hoạt động: sử dụng hết thời hạn thuê thì trả lại bên cho thuê) thì mới sử dụng tài khoản 001

Câu 2 : Tài khoản 007 được sử dụng ở mọi đơn vị HCSN?​

đúng
b. sai
Đơn vị nào có phát sinh giao dịch liên quan đến ngoại tệ thì mới sử dụng tài khoản 007 (chú ý: đối với tài khoản 007 đơn vị theo dõi tình hình thu chi, còn lại theo nguyên tệ của các loại ngoại tệ ở đơn vị chứ ko quy đổi ra đồng VN)

Câu 3 : Tài khoản 008 được sử dụng ở mọi đơn vị HCSN?​

đúng
sai
Giải thích:
→ Tài khoản này dùng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp được ngân sách giao dự toán thường xuyên, không thường xuyên (kể cả nguồn viện trợ, tài trợ nhỏ lẻ, biếu tặng) để phản ánh số dự toán chi hoạt động được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự toán chi hoạt động ra sử dụng. Trường hợp viện trợ, tài trợ nhỏ lẻ (không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể, không có dự toán được giao) thì đơn vị phải ghi nhận theo số ghi thu, ghi chi trong năm. Mà hiện tại tất cả đơn vị HCSN đều được NSNN giao dự toán -> tài khoản 008 đc sử dụng ở mọi ĐVHCSN

Câu 4: Khi nhận dự toán đầu tư XDCB, kế toán phản ánh:​

Nợ TK 008 (Dự toán chi hoạt động )
Có TK 008 (Dự toán chi hđ đã rút)
Nợ TK 009 (phản ánh số kinh phí dự toán NSNN giao để chi đầu tư XDCB)
Có TK 009 ( Rút dự toán)

Câu 5: Khi thuê hoạt động một máy sản xuất, kế toán phản ánh:​

Nợ TK 211/Có TK 331 (Sai vì đề cho thuê hoạt động bên ngoài chứ không phải TSCĐ do doanh nghiệp mua về, thuộc sở hữu của doanh nghiệp nên không được ghi nhận vào 211)
Nợ TK 001 (thông tư 107) (Khi có tài sản thuê ngoài -> Nợ 001)
a hoặc b đúng
a và b sai (b đúng nên D sai)

Câu 6: Tài khoản 004 được sử dụng ở mọi đơn vị HCSN:​

Đúng
Sai
Giải thích:
→ Chi giải thích: Tài khoản này phản ánh việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại tại đơn vị, mà không phải đơn vị nào cũng có sử dụng các khoản viện trợ này do đó các đơn vị không sử dụng hay tiếp nhận khoản vay này thì không sử dụng tk 004.

Câu 7: Tài khoản 008 đối ứng với:​

TK 009
TK 007
TK 004
Không câu nào đúng
Giải thích:
→ Về nguyên tắc, các tài khoản thuộc loại này (tài khoản ngoại bảng) được ghi chép theo phương pháp ghi “Đơn”, nghĩa là khi ghi vào một tài khoản thì không ghi quan hệ đối ứng với tài khoản khác.

Câu 8: Khi nhận giữ hộ một lượng ngoại tệ, kế toán ghi:​

Nợ TK 001 (khi thuê tài sản bên ngoài)
Nợ TK 002
Nợ TK 004 (khi nhận kinh phí viện trợ không hoàn lại)
Nợ TK 007 (khi có ngoại tệ thu vào) Giải thích:
→ Theo Kế toán HCSN theo TT 107/2017: Tài khoản 002 – Tài khoản này phản ánh giá trị các loại tài sản của đơn vị khác nhờ giữ hộ hoặc tạm giữ chờ giải quyết các loại vật tư, hàng hoá nhận để gia công, chế biến phản ánh ở. Bút toán: Nợ TK 002

Câu 9: Đơn vị có một lượng ngoại tệ gửi tại nhiều ngân hàng, tài khoản 007 được chia chi tiết theo:​

Loại ngoại tệ
Ngân hàng mà đơn vị đang gửi ngoại tệ
Cả 2 đều đúng
Cả 2 đều sai
Giải thích:
Theo thông tư 107, kế toán theo dõi chi tiết theo từng loại ngoại tê. Do đó đơn vị không cần phải theo dõi tk 007 chi tiết theo ngân hàng mà đơn vị đang gửi ngoại tệ→ loại B, C. A đúng nên D sai.

Câu 10: Đơn vị HCSN không bắt buộc phải hạch toán tài khoản loại 0?​

a. Đúng
b. Sai
Giải thích:
→ TT 107 của BTC thì hệ thống tài khoản đối với các ĐV HCSN gồm TK trong bảng và TK ngoài bảng là những TK được ghi đơn và hạch toán theo MLNSNN, các tài khoản ngoại bảng liên quan đến ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Câu 11: Rút dự toán chi hoạt động về quỹ tiền mặt, kế toán ghi:​

Nợ TK 111/ Có TK 5111; Có TK 008 (Sai: chưa đủ điều kiện ghi nhận thu hoạt động vì chỉ mới rút dự toán nhập quỹ tiền mặt, chưa ghi nhận tăng chi phí và chưa chi tiền )
Nợ TK 111/ Có TK 5111 ( Sai: chưa đủ điều kiện ghi nhận thu hoạt động vì chỉ mới rút dự toán nhập quỹ tiền mặt, chưa ghi nhận tăng chi phí và chưa chi tiền
Nợ TK 111/ Có TK 3371; Có TK 008
Nợ TK 111/ Có TK 3371( Sai: khi rút dự toán thì đồng thời ghi giảm TK 008=>thiếu bút toán ghi Có 008)
Giải thích:
→ câu C Đúng vì rút dự toán chi hoạt động về nhập quỹ tiền mặt sẽ làm tăng tiền mặt và làm tăng khoản tạm thu dưới hình thái tiền nên ghi bút toán kép Nợ TK 111/Có TK 3371 đồng thời ghi bút toán đơn giảm dự toán đã rút Có TK 008

Câu 12: Trong các phát biểu sau về TK loại 0 phát biểu nào đúng?​

Có số dư cuối kỳ
không bao giờ có số dư bên có
có được hạch toán ghi đơn
tất cả đều đúng
Giải thích:
Theo thông tư 107/2017/TT-BTC, điều 4b, chương 2 - quy định cụ thể có đề cập “ b) Loại tài khoản ngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản).
Đồng thời, Theo thông tư 107/2017/TT-BTC, dựa vào tất cả các Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản ngoài bảng đều có số dư cuối kỳ bên nợ do đó đáp án có số dư cuối kỳ không bao giờ có số dư bên có là hoàn toàn hợp lý.

Câu 13: TK loại 0 nào liên quan đến NSNN hoặc có nguồn gốc NSNN?​

TK 004
TK 006
TK 018
Tất cả đều đúng
Giải thích:
Theo Kế toán HCSN theo TT 107/2017: Các tài khoản ngoài bảng liên quan đến NSNN hoặc có nguồn gốc NSNN (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) phải được phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm sau (nếu có)) và theo các yêu cầu quản lý khác của ngân sách nhà nước

Câu 14: Ghi đơn bên Có TK 008 khi:​

Rút dự toán để chi hoạt động
Rút tạm ứng dự toán chi hoạt động
Cả a và b đều đúng
Cả a và b đều sai

Giải thích:
→ Theo sách (thông tư 107/2017):

khi rút dự toán chi hoạt động (thực chi) để sử dụng cho các hoạt Fđộng thường xuyên, không thường xuyên sẽ hạch toán: Có 008212, 008222.

khi rút dự toán chi hoạt động ở trường hợp rút tạm ứng sẽ hạch toán: Có Tk 008211, 008221.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top