tinh.EPS.pha.loang.(dieuchinhhoito)

ducssi

New Member
Hội viên mới
24.2 Lãi trên cổ phiếu có tính pha loãng

Lãi trên cổ phiếu có tính pha loãng được tính bằng cách điều chỉnh số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành với giả định là các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động pha loãng được chuyển đổi. Ngân hàng chỉ có một loại cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động pha loãng: đó là các trái phiếu chuyển đổi. Các trái phiếu chuyển đổi được giả định là được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Lợi nhuận thuần được điều chỉnh để loại trừ số chi phí lãi trên trái phiếu chuyển đổi đã trừ thuế.

Năm 2009

Lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông của Ngân hàng (triệu đồng) 1.893.678
Chí phí lãi tính cho các trái phiếu chuyển đổi
(đã trừ thuế) 55.921
Trừ: trích lập các quỹ khác (không bao gồm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính của các công ty con của Ngân hàng) (108.394)
Lợi nhuận thuần dùng để tính lãi trên cổ phiếu có tính pha loãng (triệu đồng) 1.841.205
Bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (triệu cổ phiếu) 688
Điều chỉnh cho: trái phiếu chuyển đổi (triệu cổ phiếu) 93
Bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông đã điều chỉnh để tính lãi trên cổ phiếu có tính pha loãng (triệu cổ phiếu) 781
Lãi trên cổ phiếu có tính pha loãng (được tính dựa trên giả định rằng các trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong năm, nhưng thực tế điều này chưa diễn ra) được tính tại thời điểm lập báo cáo tài chính (đồng/ cổ phiếu) 2.357
Bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông đã điều chỉnh để tính lãi trên cổ phiếu có tính pha loãng với giả định số cổ phiếu thưởng phát hành trong năm 2008 đã được phát hành tại ngày 1 tháng 1 năm 2007 (triệu cổ phiếu) 781
Lãi trên cổ phiếu có tính pha loãng (được tính dựa trên giả định rằng các trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong năm, nhưng thực tế điều này chưa diễn ra) được tính lại với giả định số cổ phiếu thưởng phát hành trong năm 2008 đã được phát hành tại ngày 1 tháng 1 năm 2007 (đồng/ cổ phiếu) 2.357

Nghiên cứu ví dụ của ACB ta thấy, trong năm 2009 cty công bố chuyển đổi TP thành cp (tổng số 134.993.100 cp) với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/9/2009, như vậy số ngày tính từ ngày 9.9.2009 đến 31.12.2009 đã được tính trong số cổ phiếu bình quân năm 2009. Bây giờ ta phải tính lãi trên cổ phiếu có tính pha loãng với giả định số trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi thành cổ phiếu từ đầu năm 2009: số cổ phiếu bình quân gia quyền bổ sung thêm do chuyển đổi TP là 93 triệu cp = 134.993.100 x (9/9/2009 – 31/12/2008)/(31/12/2009 – 31/12/2008).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top