Thuế TNCN của tiền trợ cấp thai sản

pqhung091965

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:2139/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH điện tử Việt Tường
Trả lời công văn số VT/20122402 ngày 24/4/2012 của Công ty TNHH điện tử Việt Tường về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại tiết b, khoản 2.2.4, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:
Khoản trợ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ Luật Lao động không chịu thuế thu nhập cá nhân:
“Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi”
Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả thì không chịu thuế thu nhập cá nhân. Khoản tiền lương hưởng chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả thay lương phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH điện tử Việt Tường được biết./.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, TNCN. Lê Hồng Hải
 

pqhung091965

Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế TNCN của tiền trợ cấp thai sản

Dạ vâng ạ,
Theo Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12
"Điều 3. Thu nhập chịu thuế
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;"

Trợ cấp BHXH trả thay lương ko là "các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả" thì nó là cái gì ạ? :khonghiu:

Hihi, mà trước đây có cái này này: Trợ cấp thai sản ko phải chịu TNCN - Tổng cục thuế:danghi:


Văn bản này không xem "trợ cấp BHXH trả thay lương là các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả " mà xem là : "tiền lương hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả thay lương" .

Bây giờ, giả sử rằng ta chấp nhận đó chính là tiền lương của người lao động được BHXH chi trả , ta thử xem xét phần tiền lương này có phải là thu nhập chịu thuế hay không ?

Văn bản này dẫn chiếu TT 84, tại tiểu mục 2.2, mục 2, khoản II, Phần A, rằng tiền lương hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả thay lương không là các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ nên là thu nhập chịu thuế.

Nhưng cũng TT 84 , tại tiểu mục 2.1, mục 2, khoản II, Phần A đã định nghĩa thu nhập từ tiền lương tiền công như sau :
2.1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm :....
...
Chúng ta chú ý cụm từ :" người lao động nhận được từ người sử dụng lao động" .
Trong khi đó, tiền lương hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả, nghĩa là phần thu nhập này người lao động nhận được từ cơ quan BHXH chứ không phải là người sử dụng lao động.

Như vậy nếu coi khoản trợ cấp trên là tiền lương thì tiền lương tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động mới là thu nhập chịu thuế còn tiền lương do BHXH chi trả không được TT 84 quy định là thu nhập chịu thuế.
 
Sửa lần cuối:

trangrom293

Let's Cheer up!
Hội viên mới
Ðề: Thuế TNCN của tiền trợ cấp thai sản

TÓM LẠI LÀ TIỀN TRỢ CẤP THAI SẢN KHÔNG CHỊU THUẾ TNCN ! :dotphao::dotphao::dotphao:
 

pqhung091965

Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế TNCN của tiền trợ cấp thai sản

TÓM LẠI LÀ TIỀN TRỢ CẤP THAI SẢN KHÔNG CHỊU THUẾ TNCN ! :dotphao::dotphao::dotphao:

Theo CV trên thì phải chịu thuế, nhưng nếu mình biết cách nói để phản biện khi cán bộ thuế kiểm tra thì lợi lắm chứ. Vì nó chỉ là văn bản hướng dẫn, hiệu lực pháp lý của nó không thể bằng TT được, nếu nó trái TT thì nó không có hiệu lực thi hành.
 

ubn_love

Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế TNCN của tiền trợ cấp thai sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:2139/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH điện tử Việt Tường
Trả lời công văn số VT/20122402 ngày 24/4/2012 của Công ty TNHH điện tử Việt Tường về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại tiết b, khoản 2.2.4, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:
Khoản trợ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ Luật Lao động không chịu thuế thu nhập cá nhân:
“Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi”
Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả thì không chịu thuế thu nhập cá nhân. Khoản tiền lương hưởng chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả thay lương phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH điện tử Việt Tường được biết./.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, TNCN. Lê Hồng Hải

Chả hiểu cơ quan thuế ntn? Tiền trợ cấp thai sản mà cũng tính thuế TNCN-Khoản tiền lương hưởng chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả thay lương phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (nhận 1 lần thì nhiều nhưng nếu chia ra 4 tháng thì cũng . Văn bản hướng dẫn thì chồng chéo không rỏ ràng bên thì chịu thuế bên thì không chịu thuế. Cơ quan thuế cứ tận thu nguồn sống của người làm công ăn lương thế này.
 

ubn_love

Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế TNCN của tiền trợ cấp thai sản

Trợ cấp thai sản không bị tính thuế thu nhập cá nhân
24/09/2012 17:39
(TNO) Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc thực hiện chưa thống nhất trong việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản người lao động nhận được từ quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo chế độ thai sản.

Do đó, hôm nay 24.9, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 3367/TCT-TNCN gửi hỏa tốc cho Cục thuế các tỉnh, thành phố về việc tính thuế TNCN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế nêu tại Khoản 2.2, Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là những khoản trợ cấp theo quy định của Luật BHXH và Bộ luật Lao động.

Như vậy, Tổng cục Thuế khẳng định mức hưởng chế độ thai sản mà người lao động nhận từ quỹ BHXH sẽ được trừ đi khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.
 

trangrom293

Let's Cheer up!
Hội viên mới
Ðề: Thuế TNCN của tiền trợ cấp thai sản

Hôm qua mới xem ti vi nói vấn đề này nè. Giờ ko tính thì cũng mừng cho các bà mẹ rồi:lala:
 

hnt329

Member
Hội viên mới
Chính xác là từ trước đến giờ đều ko tính, chỉ các bác Tổng cục hiểu nhầm nên mới cho ra cái công văn dớ dẩn như vậy ấy chứ. "đánh thuế bà đẻ" đúng là bôi bác xã hội.
 

tham2303

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế TNCN của tiền trợ cấp thai sản

"Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả thì không chịu thuế thu nhập cá nhân. Khoản tiền lương hưởng chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả thay lương phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân."
Sao 2 câu này đều do BHXH trả màm lúc thì tính. lúc thì k tính là sao anh?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top