Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Nếu bạn hiểu được mục đích ban hành TT 219 thì bạn sẽ hiểu tại sao những cty kiểu của bạn sẽ phải mua hóa đơn tại cơ quan thuế.

Lại vụ hàng nông sản. Chú nói thế thì bạn ý sao mà hiểu được. Giúp cháu cái vụ kia đi. Cháu sai ở đâu?
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Trích nguyên văn bởi @ngayngo tại còm số 2 http://www.danketoan.com/forum/thue-gtgt/hoi-ve-mien-thue-gtgt-mong-c-giup-do.219862.html
Sắn khô ở khâu thương mại thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thông tư 39/2014. Như vậy trên hóa đơn sẽ không có thuế GTGT. Đối với các hóa đơn đã xuất có thuế thì bên bán và bên mua lập biên bản và lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã xuất.

Bên bán họ xuất cho bên mình hóa đơn có thuế thì do bên bán cũng chưa nắm được quy định mới. Bạn trao đổi với bên bán để làm hóa đơn điều chỉnh.

Hết trích .

Phát biểu như câu bôi đậm là không chính xác , ta không thể nói hàng hóa là đối tượng kê khai mà phải nói là "hàng hóa là đối tượng chịu thuế hay không chịu thuế GTGT" còn khi nói "đối tượng kê khai" nghĩa là ta đang đề cập đến những người mua bán hàng hóa đó .

Còn nếu như sửa câu này trở thành "DN bán Sắn khô ở khâu thương mại thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT" thì cũng vẫn không chính xác.

Phải thống nhất rằng đây (sắn khô) là mặt hàng (đối tượng) chịu thuế GTGT ở khâu thương mại . Nhưng tùy thuộc vào người mua bán (người nộp thuế) là những ai thì lúc này việc có tính thuế hay không sẽ diễn ra, và những người nộp thuế này được quy định tại khoản 5 Điều 5 của TT 219.
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4003/TCT-CS
V/v phương pháp tính thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Công ty RNHH TPSC (Việt Nam)

Trả lời công văn số 03/2014/CV-TPSC ngày 25/8/2014 của Công ty TNHH
TPSC Việt Nam về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT, sau khi báo cáo và
được sự đồng ý Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngay 25/8/2014 cửa Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 219/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;
"3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 1 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
"3 . Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, .phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.”
Căn cứ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế:
"7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuê GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuê giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sáng phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này."
Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
"l. Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:
c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này."
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH TPSC Việt Nam thành lập từ ngày 06/5/2014 để thực hiện dự án đầu tư do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty đã thực hiện đầu tư thuê văn phòng và mua sắm tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ thì được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.
Trường hợp Công ty đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp.tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Đối với những hóa đơn bán hàng Công ty đã mua của Cục Thuế TP Hà Nội nhưng không tiếp tục sử dụng thì Công ty tiến hành hủy hóa đơn theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TPSC (Việt Nam) được biết và liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện./

===> Lưu ý khi các bạn làm mẫu 06 nộp nơi quản lý thuế theo TT156 thì các bạn nhớ trích điều khoản trong TT119 về việc DN của các bạn đủ điều kiện chuyển sang khấu trừ là được
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

He he, công văn dẫn chiếu Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 này có phần gượng ép rồi .
Đoạn dẫn này chỉ yêu cầu về thủ tục chuyển đổi PP tính thuế đó là sử dụng mẫu 06 nhưng 2 đoạn sau mới là quan trọng , nó quy định điều kiện và thời điểm thực hiện mẫu 06 thì họ lại lờ đi .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top