Thắc mắc về hàng bán trả lại

Trực Tuấn

New Member
Hội viên mới
Trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC xin hỏi về nội dung Kê khai hóa đơn điều chỉnh như sau: Trường hợp người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa, thì bên bán phải lập hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn Điều chỉnh theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hoặc hóa đơn Điều chỉnh, bên bán thực hiện kê khai Điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua Điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn Điều chỉnh, như vậy có phù hợp với Luật Quản lý thuế hay không?
 
Tại Điều 19 Nghị định 123/2020 NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử lý hóa đơn sai sót.
Tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH-14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội quy định về khai bổ sung về hồ sơ thuế.
Tại Khoản 4 Điều Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính quy định về nộp hồ sơ khai thuế bổ sung.
Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn về nguyên tắc như sau:
Trường hợp người bán và người mua áp dụng hóa đơn điện từ theo quy định tai Nghi định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tu số 78/2021/TT-BTC có phát sinh nghiệp vụ kinh tế hoàn trả một phẩn hoặc toàn bộ hàng hóa da mua của người bán thì người bán căn cứ quy định tại Điều 19 Nghi dinh so 123/2020/NĐ-CP lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hóa, người bán và người mua thực hiện điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NÐ-CP.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top