Song ngữ Anh - Việt theo Bảng cân đối chi tiết [1]

Thư Huỳnh

Member
Hội viên mới
CÁC THUẬT NGỮ CHUNG
(THE GENERAL TERMS)
Types of Accounts:——– Các loại tài khoản kế toán
Account Type 1: Short-term assets—–Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn
Account Type 2: Long-term assets——Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn
Account Type 3: Liabilities——Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
Account Type 4: Equity——-Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
Account Type 5: Revenue——Loại tài khoản 5: Doanh thu
Account Type 6: Production costs, business—–Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
Account Type 7: Other income——-Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
Account Type 8: Other expenses—–Loại tài khoản 8: Chi phí khác
Account Type 9: Determining business results—–Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
Account Type 0: Balance sheet accounts——Loại tài khoản 0: Tài khoản ngoài bảng


Account Type 1: Short-term assets
111 — Cash on hand – – > Tiền mặt
1111 — Vietnam dong – – > Tiền Việt Nam
1112 — Foreign currency – – > Ngoại tệ
1113 — Gold, metal, precious stone – – > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
112 — Cash in bank – – > Tiền gửi ngân hàng
– / Details for each bank account – – > / Chi tiết theo từng ngân hàng
1121 — Vietnam dong – – > Tiền Việt Nam
1122 — Foreign currency – – > Ngoại tệ
1123 — Gold, metal, precious stone – – > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
113 — Cash in transit – – > Tiền đang chuyển
1131 — Vietnam dong – – > Tiền Việt Nam
1132 — Foreign currency – – > Ngoại tệ
121 — Short term securities investment – – > Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
1211 — Stock – – > Cổ phiếu
1212 — Bond, treasury bill, exchange bill – – > Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
128 — Other short term investment – – > Đầu tư ngắn hạn khác
1281 — Time deposits – – > Tiền gửi có kỳ hạn
1288 — Other short term investment – – > Đầu tư ngắn hạn khác
129 — Provision short term investment – – > Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
131 — Receivables from customers – – > Phải thu của khách hàng
– / Details as each customer – – > / Chi tiết theo đối tượng
133 — VAT deducted – – > Thuế GTGT được khấu trừ
1331 — VAT deducted of goods, services – – > Thuế GTGT được KT của hàng hoá, dịch vụ
1332 — VAT deducted of fixed assets – – > Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136 — Internal Receivables – – > Phải thu nội bộ
1361 — Working capital from sub-units – – > Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1368 — Other internal receivables. – – > Phải thu nội bộ khác
138 — Other receivables – – > Phải thu khác
1381 — Shortage of assets awaiting resolution – – > Tài sản thiếu chờ xử lý
1385 — Privatisation receivables – – > Phải thu về cổ phần hoá
1388 — Other receivables – – > Phải thu khác
139 — Provision for bad receivables – – > Dự phòng phải thu khó đòi
– – – > (Chi tiết theo đối tượng)
141 — Advances (detailed by receivers) – – > Tạm ứng
142 — Short-term prepaid expenses – – > Chi phí trả trước ngắn hạn
144 — Mortage, collateral & short term deposits – – > Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
151 — Purchased goods in transit – – > Hàng mua đang đi trên đường
– – – > (Chi tiết theo yêu cầu quản lý)
152 — Raw materials – – > Nguyên liệu, vật liệu
153 — Instrument & tools – – > Công cụ, dụng cụ
154 — Cost for work in process – – > Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155 — Finished products – – > Thành phẩm
156 — Goods – – > Hàng hóa
1561 — Purchase rate – – > Giá mua hàng hóa
1562 — Cost for purchase – – > Chi phí thu mua hàng hóa
1567 — Real estate – – > Hàng hoá bất động sản
157 — Entrusted goods for sale – – > Hàng gửi đi bán
158 — Goods in tax-suspension warehouse – – > Hàng hoá kho bảo thuế
– / Applied for the companies which have Tax-suspension warehouse – – > / Đơn vị XNK được lập kho bảo thuế
159 — Provision for devaluation of stocks – – > Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
161 — Administrative expenses – – > Chi sự nghiệp
1611 — Administrative expenses for previous year – – > Chi sự nghiệp năm trước
1612 — Administrative expenses for current – – > Chi sự nghiệp năm nay
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top