Quy định về trình bày thuyết minh khoản mục nợ phải thu khách hàng

Minh Duck

New Member
Hội viên mới
Trên bảng cân đối kế toán, Nợ phải thu khách hàng được trình bày ở phần A: “Tài sản ngắn hạn”.
Trong bản cân đối kế toán, nợ phải thu khách hàng doanh nghiệp cần trình bày:
Phải thu khách hàng ngắn hạn
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
- Các khoản phải thu khách hàng
Phải thu khách hàng dài hạn
- Tương tự như phải thu khách hàng ngắn hạn
Phải thu khách hàng các bên có liên quan
Các anh chị xem em làm như này là đúng chưa ạ? mong anh chị giúp đỡ em
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top