Một số Công văn hướng dẫn về các khoản chi liên quan đến dịch Covid-19 được trừ khi tính thuế TNDN.

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
1646732722437.png

Chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài.
  • Đối với chi phí cách ly tại khách sạn cho chuyên gia nước ngoài, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.
  • Đối với khoản chi phí mua vé máy bay công tác cho chuyên gia nước ngoài, nếu khoản chi phí được thực hiện theo quy định tại Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.
  • Khoản chi phí xét nghiệm Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu khoản chi phí này được thực hiện theo quy định tại Điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 cua Bộ Tài chính) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.
(Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 của Tổng cục Thuế)

Chi phí tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam (“Quỹ”)

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ nếu thỏa mãn các quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
(Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/06/2021 ban hành bởi Bộ Tài chính)

Chi phí được trừ đối với các khoản chi cho người lao động do dịch Covid-19

Trường hợp Công ty theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công ty phải chi trả các khoản chi phí như: Chi phí bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động làm việc tại Công ty; chi phí xét nghiệm Covid cho người lao động khi đi vào làm việc, định kỳ và trước khi người lao động trở về địa phương; chi phí phụ cấp cho người lao động phải ở lại Công ty thì việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN như sau: Các khoản chi nêu trên của Công ty là các khoản chi mang tính phúc lợi chi cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ, thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tổng các khoản chi này và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác không quá 1 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

(Công văn số 1883/CTBNI-TTHT ngày 29/6/2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh)

Chính sách thuế khi thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh

Trường hợp công ty thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của UBND tỉnh Bắc Ninh và Ban quản lý KCN thực hiện bố trí cho người lao động ăn, nghỉ tại Bắc Ninh, không đi về hàng ngày giữa nơi làm việc và nơi ở ngoại tỉnh, đồng thời, những người lao động này đều đang được Công ty thuê nhà ở tạm trú tại Hà Nội thì chi phí thuê nhà tại Hà Nội và chi phí ăn, nghỉ tại Bắc Ninh do Công ty chi trả được xác định như sau:
  • Chi phí ăn, nghỉ cho người lao động tại Bắc Ninh nếu có đầy đủ hóa đơn, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
  • Chi phí thuê nhà cho người lao động tại Hà Nội nếu được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động, có đầy đủ hóa đơn và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
(Công văn số 3381/CTBNI-TTHT ngày 27/09/2021 ban hành bởi Cục thuế tỉnh Bắc Ninh)

Chính sách thuế khi thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang

Trường hợp công ty thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh Bắc Giang và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho người lao động trước khi vào DN làm việc, xét nghiệm tầm soát với tần suất 03 ngày/lần luân phiên cho ít nhất 10% người lao động thì khoản chi phí xét nghiệm được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và có chứng từ thanh toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

(Công văn số 4502/CTBGI-TTHT ngày 24/09/2021 ban hành bởi Cục thuế tỉnh Bắc Giang)

Chi phí khấu hao của tài sản cố định bị tạm dừng trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  • Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, DN gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh chi phí khấu hao TSCĐ và đây là trường hợp đặc thù (quy định tại điểm k khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ).
  • Theo hướng dẫn tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì trường hợp TSCĐ thuộc quyền sở hữu của DN đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng, sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, DN được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
  • DN phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng TSCĐ khi cơ quan thuế yêu cầu.
(Công văn số 12452/BTC-TCT ngày 09/10/2020 của Bộ Tài Chính)

Trường hợp Công ty do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm dừng do sản xuất theo mùa vụ và việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Công văn số 17991/CTBDU-TTHT ngày 18/11/2021 ban hành bởi Cục Thuế tỉnh Bình Dương)

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top