KTTC1 - C5 - Tiền và nợ phải thu 2

Đan Thy

Member
Hội viên mới
BT 5.1 (Chiết khấu thanh toán)

Vào ngày 12 tháng 3 năm 20x0, Admiral Electronics đã bán 20 máy fax cho Công ty Cool Stuff giá tổng cộng 20.000 USD (chưa bao gồm 10% thuế GTGT). Lô hàng này có giá xuất kho 13.000 USD. Các điều khoản hợp đồng cho thấy nếu Cool thực hiện thanh toán trong vòng 10 ngày thì sẽ được giảm 2% giá thanh toán hóa đơn. Vào ngày 15 tháng 3, Cool Stuff đã chuyển tiền để thanh toán đủ.

Yêu cầu:
1/ Ghi các bút toán liên quan tình hình trên tại Admiral Electronics
2/ Nếu ngày 25 tháng 3 Cool Stuff mới thanh toán thay vì 15 tháng 3, thì Admiral Electronics sẽ ghi sổ các bút toán như thế nào?


BÀI GIẢI

1.
- Ngày 12/3

Nợ 131 (CS) 22.000
Có 511 20.000
Có 3331 2.000

Nợ 632 13.000
Có 156 13.000

- Ngày 15/3

Nợ 112 21.560
Nợ 635 440
Có 131 (CS) 22.000

2.
- Ngày 25/3

Nợ 112 22.000
Có 131 (CS) 22.000

BT 5.2 (Chiết khấu thanh toán, phương pháp tổng, theo IFRS)

Với dữ liệu như BT 5.1, hãy ghi các bút toán nhật ký, giả định rằng Admiral Electronics sử dụng phương pháp tổng (gross method) theo IFRS để xử lý khoản chiết khấu thanh toán.


BÀI GIẢI

1.
- Ngày 12/3


Nợ Phải thu khách hàng 20.000
Có doanh thu 20.000
Nợ giá vốn hàng bán 13.000
Có hàng tồn kho 13.000

- Ngày 15/3

Nợ tiền 19.600
Nợ khoản giảm trừ doanh thu 400
Có Phải thu khách hàng 20.000

- Ngày 25/3

Nợ Tiền 20.000
Có Phải thu khách hàng 20.000

2.
- Ngày 25/6

Nợ 112 9.801
Nợ 99
Có 131 (P) 9.900
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top