Kết chuyển CP không hợp lý như thế nào và Thu nhập chịu thuế bị âm thì tính thuế TNDN ntn???

thanhnhi_23

New Member
Hội viên mới
Xin cả nhà giúp đỡ,mình mới làm BCTC năm lần đầu,nên về phần thuế TNDN thì mình không hiểu:

DT : 40.798.473.049
CP : 40.864.881.475
LNTT : 40.798.473.049 - 40.864.881.475 = (66.444.426)

Như vậy Thu nhập chịu thuế của cty mình bị âm 66.444.426 sẽ không tính thuế TNDN và không có kết chuyển CP thuế TNDN.Nhưng mình thắc mắc vậy làm sao kết chuyển lổ TNDN sang năm sau.

Còn TK 811,cuối năm mình kết chuyển CP N911/C811 : 186.942.105
mà trong TK 811 này có CP không hợp lý là : 578.468
vậy làm sao mình loại trừ để tính thuế TNDN???

mình tham khảo trên diễn đàn thì thấy cách định khoản này N421/C811 là loại trừ CP k hợp lý,cho mình hỏi bút toán này định khoản trước hay sau khi kết chuyển chi phí sang 911.

Tiền bối hay bạn nào biết xin chỉ giùm mình,cám ơn cả nhà kế toán!!! Help me!!
 
Ðề: Kết chuyển CP không hợp lý như thế nào và Thu nhập chịu thuế bị âm thì tính thuế TNDN ntn???

chi phí ko hợp lý trên sổ kế toán bạn vẫn kết chuyển cuối kì bình thường như các khoản chi phí khác. Nhưng trên tờ khai quyết toán thuế TNDN bạn đưa chi phí đó vào chỉ tiêu B4 là được
 
Ðề: Kết chuyển CP không hợp lý như thế nào và Thu nhập chịu thuế bị âm thì tính thuế TNDN ntn???

Về mặt thủ thuật quyết toán thuế TNDN: chi phí ko hợp lý thì vẫn hoạch toán sổ sách bình thường vì đó là chi phí kế toán
Giả sử năm 2013 làm ăn lỗ = (66.444.426)
Vậy khi quyết toán thuế TNDN cuối năm 2013 sau khi đã nhập vào phụ lục: 03-1A/TNDN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH số liệu tự động nhảy sang ô A1:-(66.444.426) của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 (Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp)
Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 2013 phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4= 578.468 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.2.0 chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 25%
Các căn cứ:
THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Vậy:
Theo Luật thuế TNDN thì các khoản chi phí có chứng từ chi được phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh, những chứng từ chi không đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ quy định thì không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.
Các trường hợp thường gặp phải là:
1. Các khoản thực chi nhưng không có hoá đơn chứng từ theo quy định.
2. Các khoản chi phí phát sinh trong năm và liên quan đến việc tạo ra doanh thu chịu thuế trong năm có hoá đơn nhưng hoá đơn không hợp pháp.= > Kết luật số lỗ thực tế công ty bạn là = (66.444.426)+578.468= 65.865.958 đây là sổ lỗ làm căn cứ để bạn được chuyển lỗ nếu năm tiếp theo làm ăn có lời phụ lục : 03-2A/TNDN CHUYỂN LỖ TỪ HĐKD
 
Ðề: Kết chuyển CP không hợp lý như thế nào và Thu nhập chịu thuế bị âm thì tính thuế TNDN ntn???

Cám ơn các tiền bối nhiều lắm!!!Cám ơn
 
Ðề: Kết chuyển CP không hợp lý như thế nào và Thu nhập chịu thuế bị âm thì tính thuế TNDN ntn???

Về mặt thủ thuật quyết toán thuế TNDN: chi phí ko hợp lý thì vẫn hoạch toán sổ sách bình thường vì đó là chi phí kế toán
Giả sử năm 2013 làm ăn lỗ = (66.444.426)
Vậy khi quyết toán thuế TNDN cuối năm 2013 sau khi đã nhập vào phụ lục: 03-1A/TNDN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH số liệu tự động nhảy sang ô A1:-(66.444.426) của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 (Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp)
Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 2013 phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4= 578.468 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.2.0 chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 25%
Các căn cứ:
= > Kết luật số lỗ thực tế công ty bạn là = (66.444.426)+578.468= 65.865.958 đây là sổ lỗ làm căn cứ để bạn được chuyển lỗ nếu năm tiếp theo làm ăn có lời phụ lục : 03-2A/TNDN CHUYỂN LỖ TỪ HĐKD

Cho mình hỏi thêm là kết chuyển lỗ năm 2013 khi nào mới kết chuyển và thời hạn kết chuyển là trong vòng 5 năm phải không?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kết chuyển CP không hợp lý như thế nào và Thu nhập chịu thuế bị âm thì tính thuế TNDN ntn???

Theo dữ liệu bạn cấp năm 2013 công ty bạn lỗ theo luật thuế = 65.865.958 số lô này được chuyển bắt đầu từ 2014-2015-2016-2017-2018 hết năm 2018 mà bạn chưa kết chuyển hết thì ko được phép kết chuyển nữa, lúc đó sẽ là làm bao nhiêu tính thuế bấy nhiêu, thủ thuật của một kế toán là Năm đầu tiên Lỗ , năm kế tiếp lãi cứ tuần tự tuần hoàn theo phép tính cộng trừ mà thôi

Các căn cứ:
THÔNG TƯ​
Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Vậy:
Theo Luật thuế TNDN thì các khoản chi phí có chứng từ chi được phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh, những chứng từ chi không đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ quy định thì không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.
Các trường hợp thường gặp phải là:
1. Các khoản thực chi nhưng không có hoá đơn chứng từ theo quy định.
2. Các khoản chi phí phát sinh trong năm và liên quan đến việc tạo ra doanh thu chịu thuế trong năm có hoá đơn nhưng hoá đơn không hợp pháp.

Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ
1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế.
2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.
Ví dụ 10: Năm 2011 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2012 DN A có phát sinh thu nhập chịu thuế là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2011 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập chịu thuế năm 2012.
Ví dụ 11: Năm 2011 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2012 DN B có phát sinh thu nhập chịu thuế là 15 tỷ đồng thì:
+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập chịu thuế năm 2012;
+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2011 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top