KẾ TOÁN NGÂN HÀNG- SÉC- UNC, MONG MỌI NGƯỜI GIÚP.

Liennguyen 2810

New Member
Hội viên mới
B. Tại NHCT Đống Đa, ngày 20/08/0X có các nghiệp vụ phát sinh:
1. Công ty bột giặt Thái Hà nộp vào NH:
a- Các bảng kê nộp séc kèm các tờ séc:
+ Tờ séc, số tiền 35 000 do Nhà máy cao su Sao Vàng (TK mở tại NHCT Đống Đa) phát hành 01/06/0X. NH kiểm tra thấy số dư trên tài khoản của Nhà máy Cao Su Sao Vàng còn 40 000.
+ Séc bảo chi số tiền 18 000 do Công ty TNHH Toàn Thắng phát hành và NHCT
Đống Đa bảo chi bằng cách phong tỏa tài khoản tiền gửi thanh toán.
+ Séc bảo chi 15 000, người phát hành là Cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp, người bảo chi là NH Đầu tư Hà Nội. Séc bảo chi này có ủy quyền chuyển nợ. NHCT Đống Đa và NH Đầu tư Hà Nội có thực hiện giao dịch bù trừ.
b- UNC trích tài khoản tiền gửi thanh toán 50 000, yêu cầu bảo chi tờ séc 70 000 để đi mua
hàng của người bán có TK tại NHCT Quảng Ninh.
2. Nhận được các chứng từ trong thanh toán chuyển tiền điện tử sau:
Nhận được lệnh chuyển nợ của NHCT Vinh, nội dung thanh toán séc bảo chi số tiền
42 000 do Nhà máy Xe đạp phát hành, NHCT Đống Đa bảo chi ngày 01/08/200X
bằng việc phong tỏa số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của người ký phát.
3. Nhận được lệnh trong thanh toán bù trừ sau:
- Lệnh chuyển nợ, nội dung thanh toán séc, số tiền 27 000 do công ty Du lịch K,
Kế toán đã kiểm tra, séc này đã có ủy quyền chuyển nợ, các thủ tục khác hợp lệ.
- Lệnh chuyển có, số tiền 20 000, nội dung thanh toán một ủy nhiệm thu. Đơn
vị nộp UNT trước đây là Công ty H.
- Lệnh chuyển có, số tiền 15 000, nội dung thanh toán một UNC, người mua trả
tiền hàng đã nhận cho Công ty Kinh doanh Thủy Sản N.
- Bảng kết quả thanh toán bù trừ từ NHNN, theo đó số chênh lệch NHCT Đống
Đa phải trả là 30 000.
C. Tại NH Ngoại thương Hà Nội, ngày 10/5/2011 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Công ty XNK Máy nộp các chứng từ:
- UNC lĩnh tiền vay để thanh toán cho người bán có tài khoản tại NH Công thương Đống Đa, số tiền 20 000. NH Ngoại thương Hà Nội có thanh toán bù trừ với NH Công thương Đống Đa
- Giấy lĩnh tiền mặt, nhận tiền vay 25 000
2. Trong hồ sơ vay của KHA, có một khoản vay đến hạn trả, gốc 50 000, lãi đã tính cộng dồn dự thu 4 000, KHA không trả được nợ. NH đánh giá khoản vay này cần chuyển sang theo dõi ở nhóm 3 “nợ dưới tiêu chuẩn”.
3. KHB nộp tiền mặt trả khoản lãi vay đã quá hạn 45 000
Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào các tài khoản thích hợp.
Biết rằng lãi suất không kỳ hạn là 0,67%/tháng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top