IAS 7: Cash Flow Statements

Kuki

Member
Hội viên mới
Em thấy có chuẩn mực về trình bày báo cáo tài chính, nên cho Cash flow nó theo luôn .
This IAS contains amendments resulting from the adoption of Commission Regulation (EC) No. 2238/2004 of 29 December 2004.

This revised International Accounting Standard supersedes ias 7, statement of changes in financial position, approved by the board in october 1977. the revisecame effective for financial statements covering periods beginning on or after 1 January 1994.
The standards, which have been set in bold italic type should be read in the context of the background material and implementation guidance in this Standard, and in the context of the "Preface to International Accounting Standards". International Accounting Standards are not intended to apply to immaterial items (see paragraph 12 of the Preface).
Objective
Information about the cash flows of an enterprise is useful in providing users of financial statements with a basis to assess the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents and the needs of the enterprise to utilise those cash flows. The economic decisions that are taken by users require an evaluation of the ability of an enterprise to generate cash and cash equivalents and the timing and certainty of their generation. The objective of this Standard is to require the provision of information about the historical changes in cash and cash equivalents of an enterprise by means of a cash flow statement which classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities.
 

Đính kèm

  • IAS 7 - Cash Flow Statements.doc
    63.5 KB · Lượt xem: 1,147
Ðề: IAS 7: Cash Flow Statements

em xin phép bác chủ thớt dịch chuẩn mực này sang tiếng việt ạ. tại đang kiếm cái chuẩn mực này để làm bài tập nhóm nên dịch luôn
IAS 7: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
IAS này có sửa đổi kết quả từ việc áp dụng các Quy định của Ủy ban (EC) số 2238/2004 ngày 29 tháng mười hai năm 2004.

Chuẩn mực kế toán quốc tế sửa đổi này thay thế IAS 7, tuyên bố thay đổi trong tình hình tài chính, hội đồng quản trị phê duyệt trong tháng 10 năm 1977. hiệu quả cho các báo cáo tài chính cho các kỳ bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 1994.
Các tiêu chuẩn đã được thiết lập trong kiểu chữ nghiêng đậm nên được đọc trong bối cảnh của vật liệu nền và hướng dẫn thực hiện trong tiêu chuẩn này, và trong bối cảnh của "Lời nói đầu Chuẩn mực kế toán quốc tế". Chuẩn mực kế toán quốc tế không được dự định để áp dụng cho các mặt hàng phi vật chất (xem đoạn 12 Lời nói đầu).
Mục tiêu
Thông tin về các luồng tiền của một doanh nghiệp là hữu ích trong việc cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính với cơ sở để đánh giá khả năng của các doanh nghiệp để tạo ra tiền mặt và các khoản tương đương tiền và nhu cầu của doanh nghiệp để sử dụng những dòng tiền mặt. Các quyết định kinh tế được thực hiện bởi người sử dụng yêu cầu một đánh giá về khả năng của các doanh nghiệp để tạo ra tiền mặt và các khoản tương đương tiền và thời gian và chắc chắn của thế hệ của họ. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là yêu cầu cung cấp thông tin về những thay đổi lịch sử trong tiền mặt và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp bằng các phương tiện của một báo cáo lưu chuyển tiền mặt mà phân loại lưu chuyển tiền tệ trong khoảng thời gian từ điều hành, hoạt động đầu tư và tài chính.
Phạm vi
1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị báo cáo lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và nên xem nó như là một phần của báo cáo tài chính cho từng thời kỳ báo cáo tài chính được trình bày.
2. Tiêu chuẩn này thay thế IAS 7, tuyên bố thay đổi trong tình hình tài chính, phê duyệt trong tháng bảy 1977.
3. Người sử dụng báo cáo tài chính của một doanh nghiệp có quan tâm đến doanh nghiệp tạo ra như thế nào và sử dụng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Đây là trường hợp bất kể bản chất của các hoạt động của doanh nghiệp và không phân biệt cho dù tiền mặt có thể được xem như là sản phẩm của doanh nghiệp, có thể là trường hợp với một tổ chức tài chính. Doanh nghiệp cần tiền mặt cho những lý do cơ bản như nhau tuy nhiên khác nhau doanh thu hoạt động sản xuất chủ yếu của họ có thể được. Họ cần tiền mặt để tiến hành các hoạt động của mình, để thanh toán các nghĩa vụ của họ, và để mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư của họ. Theo đó, tiêu chuẩn này đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp để trình bày một báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Lợi ích của thông tin về dòng tiền
4. Một báo cáo lưu chuyển tiền tệ, khi được sử dụng kết hợp với phần còn lại của báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho phép người sử dụng để đánh giá những thay đổi trong tài sản thuần của một doanh nghiệp, cơ cấu tài chính (bao gồm cả thanh khoản và khả năng thanh toán của nó) và khả năng ảnh hưởng đến số và thời gian lưu chuyển tiền tệ để thích ứng với hoàn cảnh thay đổi và cơ hội. Thông tin lưu chuyển tiền tệ là hữu ích trong việc đánh giá khả năng của các doanh nghiệp để tạo ra tiền mặt và các khoản tương đương tiền và cho phép người sử dụng để phát triển các mô hình để đánh giá và so sánh giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai của các doanh nghiệp khác nhau. Nó cũng tăng cường tính so sánh của báo cáo về hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau bởi vì nó giúp loại bỏ các tác động của việc sử dụng các phương pháp điều trị kế toán cho các giao dịch và các sự kiện khác nhau.
5. Lịch sử thông tin lưu lượng tiền mặt thường được sử dụng như một chỉ số về thời gian, số lượng và chắc chắn của dòng tiền trong tương lai. Nó cũng hữu ích trong việc kiểm tra tính chính xác của đánh giá trong quá khứ của các luồng tiền trong tương lai và kiểm tra mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền ròng và tác động của việc thay đổi giá.
Định nghĩa
6. Các từ ngữ dưới đây được sử dụng trong tiêu chuẩn này với ý nghĩa quy định:
Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn.
Các khoản tương đương tiền là ngắn hạn, các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao có thể dễ dàng chuyển đổi thành các lượng tiền xác định và chịu rủi ro về thay đổi giá trị.
Dòng tiền đổ vào và luồng ra của các khoản tương đương tiền và tiền mặt.
Hoạt động kinh doanh là doanh thu hoạt động sản xuất chính của doanh nghiệp và các hoạt động khác mà không phải đầu tư hoặc hoạt động tài trợ.
Hoạt động đầu tư là việc thu thập và xử lý các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không bao gồm trong các khoản tương đương tiền.
Hoạt động tài chính là hoạt động dẫn đến thay đổi trong kích thước và thành phần vốn tự có và các khoản vay của doanh nghiệp.
Tiền và các khoản tương đương tiền
7. Các khoản tương đương tiền được tổ chức với mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho đầu tư hoặc các mục đích khác. Một khoản đầu tư đủ điều kiện như là một khoản tương đương tiền nó phải được dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và phải chịu rủi ro về thay đổi giá trị. Vì vậy, một khoản đầu tư bình thường đủ điều kiện như là một khoản tương đương tiền chỉ khi nó có kỳ hạn ngắn, nói rằng, ba tháng hoặc ít hơn từ ngày mua. Đầu tư cổ phần được loại trừ từ các khoản tương đương tiền trừ khi họ là về thực chất, các khoản tương đương tiền, ví dụ như trong trường hợp của cổ phiếu ưu đãi có được trong một thời gian ngắn của sự trưởng thành của họ và với một ngày cứu chuộc quy định.
8. Vay ngân hàng thường được coi là hoạt động tài chính. Tuy nhiên, ở một số nước, thấu chi ngân hàng hoàn trả theo yêu cầu là một phần không thể tách rời của quản lý tiền mặt của doanh nghiệp. Trong những trường hợp này, thấu chi ngân hàng sẽ được bao gồm như là một thành phần của các khoản tương đương tiền và tiền mặt. Một đặc tính của các thoả thuận ngân hàng đó là số dư ngân hàng thường dao động từ việc tích cực để thấu chi.
9. Lưu chuyển tiền tệ không bao gồm sự di chuyển giữa các mục cấu thành tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền bởi vì các thành phần này là một phần của quản lý tiền mặt của doanh nghiệp chứ không phải là một phần của hoạt động của mình, đầu tư và hoạt động tài trợ. Quản lý tiền mặt bao gồm các khoản đầu tư tiền mặt dư thừa trong các khoản tương đương tiền.
Trình bày báo cáo lưu chuyển tiền mặt
10. Báo cáo lưu chuyển tiền mặt phải báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong thời gian phân loại theo hoạt động, đầu tư và hoạt động tài trợ.
11. Một doanh nghiệp trình bày dòng tiền từ hoạt động, đầu tư và tài trợ cho các hoạt động một cách phù hợp nhất kinh doanh của mình. Phân loại theo hoạt động cung cấp thông tin cho phép người sử dụng để đánh giá tác động của các hoạt động về tình hình tài chính của doanh nghiệp và số lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các hoạt động này.
12. Một giao dịch đơn lẻ có thể bao gồm các dòng tiền được phân loại khác nhau. Ví dụ, khi trả tiền mặt cho vay bao gồm cả lãi và vốn, các yếu tố lãi suất có thể được phân loại như là một hoạt động điều hành và các yếu tố vốn được phân loại như là một hoạt động tài chính.
Hoạt động kinh
13. Số tiền lưu chuyển tiền tệ phát sinh từ hoạt động kinh doanh là một chỉ số quan trọng của mức độ mà các hoạt động của các doanh nghiệp đã tạo ra tiền mặt vừa đủ chảy hoàn trả vốn vay, duy trì khả năng hoạt động của doanh nghiệp, trả cổ tức và thực hiện đầu tư mới mà không trông cậy vào bên ngoài nguồn tài chính. Thông tin về các thành phần cụ thể của dòng tiền lịch sử hoạt động hữu ích, kết hợp với các thông tin khác, trong dự báo dòng tiền trong tương lai hoạt động.
14. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chủ yếu bắt nguồn từ doanh thu hoạt động sản xuất chính của doanh nghiệp. Vì vậy, họ thường là kết quả của các giao dịch và các sự kiện khác vào việc xác định lợi nhuận hoặc lỗ. Ví dụ về các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là:
(A) tiền mặt thu được từ việc bán hàng và cung ứng dịch vụ;
(B) biên lai thu tiền mặt từ tiền bản quyền, lệ phí, hoa hồng và doanh thu khác;
(C) thanh toán bằng tiền mặt cho các nhà cung cấp cho hàng hóa và dịch vụ;
(D) thanh toán tiền mặt cho nhân viên;
(E) biên lai thu tiền mặt và thanh toán tiền mặt của doanh nghiệp bảo hiểm cho phí bảo hiểm và yêu cầu, niên kim và lợi ích chính sách khác;
(F) thanh toán bằng tiền mặt hoặc hoàn lại tiền thuế thu nhập, trừ khi họ có thể được xác định một cách cụ thể với tài chính và hoạt động đầu tư;
(G) biên lai thu tiền mặt và các khoản thanh toán từ các hợp đồng tổ chức cho mục đích kinh doanh hoặc kinh doanh.
Một số giao dịch, chẳng hạn như việc bán một món hàng của nhà máy, có thể dẫn đến tăng hoặc giảm được bao gồm trong việc xác định lãi hoặc lỗ thuần. Tuy nhiên, dòng tiền liên quan đến các giao dịch đó là luồng tiền từ hoạt động đầu tư.
15. Một doanh nghiệp có thể nắm giữ chứng khoán và các khoản vay cho mục đích kinh doanh hoặc kinh doanh, trong trường hợp họ là tương tự đến hàng tồn kho mua lại đặc biệt để bán lại. Vì vậy, dòng tiền phát sinh từ việc mua bán kinh doanh, kinh doanh chứng khoán được phân loại như các hoạt động điều hành. Tương tự như vậy, việc rút tiền mặt và các khoản vay được thực hiện bởi các tổ chức tài chính thường được phân loại như là hoạt động kinh doanh kể từ khi chúng liên quan đến hoạt động doanh thu sản xuất chính của doanh nghiệp đó.
Hoạt động đầu tư
16. Việc công bố riêng biệt lưu chuyển tiền tệ phát sinh từ hoạt động đầu tư là rất quan trọng bởi vì các lưu chuyển tiền tệ đại diện cho mức độ mà các chi phí này được thực hiện cho các nguồn lực nhằm tạo ra thu nhập trong tương lai và lưu chuyển tiền tệ. Ví dụ về các dòng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư là:
(A) thanh toán bằng tiền mặt để có được tài sản, nhà máy, thiết bị, tài sản vô hình và các tài sản dài hạn khác. Các khoản thanh toán này bao gồm những người có liên quan đến chi phí phát triển vốn và tài sản tự xây dựng, nhà máy và thiết bị;
(B) biên lai thu tiền mặt từ doanh số bán hàng của thực vật, tài sản, thiết bị, tài sản vô hình và các tài sản dài hạn khác;
(C) thanh toán bằng tiền mặt để mua cổ phần hoặc công cụ nợ của doanh nghiệp và lợi ích khác trong liên doanh (trừ thanh toán cho những dụng cụ được coi là các khoản tương đương tiền hoặc những tổ chức kinh doanh hoặc kinh doanh mục đích);
(D) tiền mặt thu được từ việc bán cổ phần hoặc công cụ nợ của doanh nghiệp và lợi ích khác trong liên doanh (trừ các biên lai cho những dụng cụ được coi là các khoản tương đương tiền và những tổ chức kinh doanh hoặc kinh doanh mục đích);
(E) rút tiền mặt và các khoản vay cho các bên khác (khác hơn so với tiến bộ và các khoản vay được thực hiện bởi một tổ chức tài chính);
(F) biên lai thu tiền mặt từ việc trả nợ tiến bộ và các khoản vay được thực hiện cho các bên khác (khác hơn so với tiến bộ và cho vay của tổ chức tài chính);
(G) thanh toán bằng tiền mặt cho các hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi trừ khi hợp đồng được tổ chức cho mục đích kinh doanh hoặc kinh doanh, hoặc các khoản thanh toán được phân loại là hoạt động tài chính;
(H) tiền mặt thu được từ các hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi trừ khi hợp đồng được tổ chức cho mục đích kinh doanh hoặc kinh doanh, hoặc hóa đơn được phân loại như các hoạt động tài chính.
Khi hợp đồng được hạch toán như một hàng rào của một vị trí xác định, các luồng tiền của hợp đồng được phân loại theo cách tương tự như dòng tiền của các vị trí được tự bảo hiểm.
Hoạt động tài chính
17. Việc công bố riêng biệt của các luồng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính là rất quan trọng bởi vì nó rất hữu ích trong việc dự đoán các khiếu nại về tiền trong tương lai chảy bởi các nhà cung cấp vốn cho doanh nghiệp. Ví dụ về các dòng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính là:
(A) các khoản tiền thu được từ tiền phát hành cổ phiếu hoặc công cụ vốn khác;
(B) thanh toán tiền mặt cho chủ sở hữu để mua hoặc mua lại cổ phần của doanh nghiệp;
(C) tiền thu tiền từ phát hành trái phiếu, các khoản vay, ghi chú, trái phiếu, các khoản thế chấp và các khoản vay ngắn hạn, dài hạn khác;
(D) tiền mặt trả nợ các khoản vay;
(E) các khoản thanh toán bằng tiền bên thuê để giảm trách nhiệm nổi bật liên quan đến một hợp đồng thuê tài chính.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh
18. Doanh nghiệp cần báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động bằng cách sử dụng:
(A) phương pháp trực tiếp, nhờ đó mà các lớp học chính của tổng thu tiền mặt và các khoản thanh toán bằng tiền mặt tổng được công bố;
(B) phương pháp gián tiếp, theo đó lợi nhuận ròng hoặc lỗ được điều chỉnh cho những ảnh hưởng của các giao dịch có tính chất không dùng tiền mặt, bất kỳ deferrals hoặc tích lũy tiền mặt thu được trong quá khứ hay tương lai điều hành hoặc các khoản thanh toán, và các mặt hàng thu nhập hoặc chi phí liên quan đến đầu tư hoặc tài chính lưu chuyển tiền tệ.
19. Khuyến khích doanh nghiệp báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng phương pháp trực tiếp. Phương pháp trực tiếp cung cấp thông tin có thể hữu ích trong việc dự đoán dòng tiền trong tương lai mà không có sẵn theo phương pháp gián tiếp. Theo phương pháp trực tiếp, hoặc có thể có được thông tin về các lớp học chính tổng các biên lai thu và các khoản thanh toán bằng tiền mặt tổng:
(A) từ các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp;
(B) bằng cách điều chỉnh doanh số bán hàng, chi phí bán hàng (lãi suất và thu nhập tương tự và chi phí lãi vay và các chi phí tương tự cho một tổ chức tài chính) và các mặt hàng khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
(I) thay đổi trong khoảng thời gian hàng tồn kho và các khoản phải điều hành và các khoản phải nộp;
(Ii) không phải tiền mặt khác;
(Iii) các mặt hàng khác mà tác dụng tiền mặt là đầu tư, tài chính lưu chuyển tiền tệ.
20. Theo phương pháp gián tiếp, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh được xác định bằng cách điều chỉnh lợi nhuận hoặc lỗ của các tác động của:
(A) thay đổi trong khoảng thời gian hàng tồn kho và các khoản phải điều hành và các khoản phải nộp;
(B) không phải tiền mặt như khấu hao, các quy định, thuế thu nhập hoãn lại, chưa thực hiện tăng ngoại tệ và các khoản lỗ, lợi nhuận chưa phân phối của công ty liên kết, và lợi ích dân tộc thiểu số;
(C) tất cả các mặt hàng khác mà tác dụng tiền mặt là đầu tư, tài chính lưu chuyển tiền tệ.
Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh có thể được trình bày theo phương pháp gián tiếp bằng cách hiển thị các khoản thu, chi phí công bố trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và những thay đổi trong khoảng thời gian hàng tồn kho và các khoản phải điều hành và các khoản phải nộp.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư và tài chính
21. Một doanh nghiệp phải báo cáo riêng biệt các lớp học chính các biên lai thu gộp và thanh toán bằng tiền mặt có tổng phát sinh từ hoạt động đầu tư và tài chính, ngoại trừ trong phạm vi lưu chuyển tiền tệ được mô tả trong các đoạn 22 và 24 được báo cáo trên cơ sở thuần.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên cơ sở thuần
22. Luồng tiền phát sinh từ các hoạt động sau đây, đầu tư hoặc tài trợ cho hoạt động này có thể được báo cáo trên cơ sở thuần:
(A) tiền thu và các khoản thanh toán thay cho khách hàng khi dòng tiền phản ánh các hoạt động của khách hàng chứ không phải là những người của doanh nghiệp;
(B) biên lai thu tiền mặt và các khoản thanh toán cho các hạng mục, trong đó doanh thu nhanh chóng, số lượng lớn, và các kỳ hạn ngắn.
23. Ví dụ các biên lai thu và các khoản thanh toán nêu tại khoản 22 (a) là:
(A) chấp nhận và trả tiền gửi không kỳ hạn của một ngân hàng;
(B) Các quỹ được tổ chức cho khách hàng bởi một doanh nghiệp đầu tư;
(C) thuê thu hộ cho Người, và trả tiền, chủ sở hữu tài sản.
Ví dụ các biên lai thu và các khoản thanh toán nêu trong đoạn 22 (b) là những tiến bộ được thực hiện cho, và hoàn trả:
(A) chủ yếu các khoản liên quan đến thẻ tín dụng của khách hàng;
(B) việc mua, bán các khoản đầu tư;
(C) các khoản vay ngắn hạn, ví dụ, những nơi đã có một khoảng thời gian trưởng thành của ba tháng hoặc ít hơn.
24. Dòng tiền phát sinh từ các hoạt động sau đây của một tổ chức tài chính có thể được báo cáo trên cơ sở thuần:
(A) biên lai thu tiền mặt và các khoản thanh toán cho việc chấp nhận và trả tiền gửi với ngày đáo hạn cố định;
(B) các vị trí tiền gửi và rút tiền gửi từ các tổ chức tài chính khác;
(C) rút tiền mặt và các khoản vay được thực hiện cho khách hàng và trả nợ của những người tiến bộ và các khoản vay.
Luồng tiền ngoại tệ
25. Lưu chuyển tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được ghi vào tiền tệ chức năng của một thực thể bằng cách áp dụng cho số lượng ngoại tệ tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền chức năng và ngoại tệ tại ngày của dòng tiền.
26. Lưu chuyển tiền tệ của một công ty con nước ngoài phải được dịch theo tỷ giá giữa đồng tiền chức năng và ngoại tệ tại ngày của dòng tiền.
27. Lưu chuyển tiền tệ có gốc bằng ngoại tệ được báo cáo trong một cách nhất quán với IAS 21, chiếm những ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái. Điều này cho phép sử dụng một tỷ giá xấp xỉ tỷ lệ thực tế. Ví dụ, một tỷ giá hối đoái bình quân trong một thời gian có thể được sử dụng để ghi lại các giao dịch tiền tệ nước ngoài hoặc bản dịch của dòng tiền của một công ty con nước ngoài. Tuy nhiên, IAS 21 không cho phép sử dụng tỷ giá hối đoái tại ngày lập bảng cân đối kế toán khi chuyển các luồng tiền của một công ty con nước ngoài.
28. Lãi chưa thực hiện và các khoản lỗ phát sinh từ thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ không phải là dòng tiền. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá tiền mặt và các khoản tương đương tiền tổ chức hoặc do bằng ngoại tệ được báo cáo trong báo cáo lưu chuyển tiền mặt để hòa giải tiền mặt và các khoản tương đương tiền khi bắt đầu và kết thúc của thời kỳ này. Số tiền này được trình bày một cách riêng biệt từ dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài trợ và bao gồm sự khác biệt, nếu có, đã có những dòng tiền được báo cáo cuối cùng của tỷ giá hối đoái thời gian.
Đặc biệt các mặt hàng
29. [Đã xóa]
30. [Đã xóa]
Lãi và cổ tức
31. Luồng tiền từ lãi và cổ tức nhận được và trả tiền mỗi nên được tiết lộ một cách riêng biệt. Mỗi bên cần được phân loại một cách nhất quán từ giai đoạn này sang giai đoạn khác hoặc điều hành, đầu tư hay hoạt động tài trợ.
32. Tổng số tiền lãi phải trả trong thời gian được công bố trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho dù nó đã được công nhận là chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc vốn đầu tư phù hợp với điều trị thay thế được cho phép trong 23 IAS, chi phí đi vay.
33. Tiền lãi vay đã trả lãi và cổ tức nhận được thường được phân loại như hoạt động lưu chuyển tiền tệ cho một tổ chức tài chính. Tuy nhiên, không có sự đồng thuận về việc phân loại các dòng tiền cho các doanh nghiệp khác. Tiền lãi vay đã trả lãi và cổ tức nhận được có thể được phân loại như hoạt động lưu chuyển tiền tệ bởi vì họ tham gia vào việc xác định lợi nhuận hoặc lỗ. Ngoài ra, lãi suất và lãi và cổ tức nhận được có thể được phân loại như tài chính lưu chuyển tiền tệ và đầu tư dòng tiền mặt tương ứng, bởi vì họ là chi phí để có được nguồn lực tài chính hoặc lợi nhuận trên đầu tư.
34. Cổ tức đã trả có thể được phân loại như là một dòng chảy tiền mặt tài chính vì họ là một chi phí có nguồn lực tài chính. Ngoài ra, cổ tức trả có thể được phân loại như là một thành phần của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh để hỗ trợ người sử dụng để xác định khả năng của doanh nghiệp để trả cổ tức trong lưu chuyển tiền tệ điều hành.
Thuế đối với thu nhập
35. Lưu chuyển tiền phát sinh từ thuế thu nhập nên được tiết lộ một cách riêng biệt và cần được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, trừ khi họ có thể được xác định một cách cụ thể với hoạt động tài chính và đầu tư.
36. Thuế đối với thu nhập phát sinh về giao dịch làm phát sinh dòng tiền được phân loại là điều hành, đầu tư, tài trợ cho các hoạt động trong một báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Trong khi Chi phí thuế có thể dễ nhận biết với hoạt động đầu tư hoặc tài chính, dòng thuế liên quan đến tiền mặt thường không thể thực hiện được xác định và có thể phát sinh trong một khoảng thời gian khác nhau từ dòng tiền của các giao dịch cơ bản. Vì vậy, nộp thuế thường được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi nó được thực hiện để xác định các dòng tiền thuế với một giao dịch cá nhân đã làm phát sinh dòng tiền được phân loại là đầu tư hoặc tài trợ cho các hoạt động dòng chảy tiền mặt thuế được phân loại như là một đầu tư hay hoạt động tài trợ cho phù hợp. Khi dòng tiền thuế được phân bổ trên nhiều hơn một lớp học của các hoạt động, tổng số tiền thuế trả tiền được tiết lộ.
Đầu tư vào công ty con, liên kết và liên doanh
37. Khi kế toán cho một đầu tư vào một công ty liên kết, công ty con chiếm bằng cách sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu hoặc chi phí, một nhà đầu tư hạn chế báo cáo của mình trong báo cáo lưu chuyển tiền mặt để lưu chuyển tiền tệ giữa nó và bên nhận đầu tư, ví dụ, cổ tức và tiến bộ.
38. Một doanh nghiệp báo cáo lãi suất trong một thực thể đồng kiểm soát (xem 31 IAS, báo cáo tài chính lợi ích trong liên doanh) bằng cách sử dụng củng cố tương xứng, bao gồm trong dòng chảy tổng hợp báo cáo tiền mặt cổ phiếu tỷ lệ của dòng tiền thực thể đồng kiểm soát. Một doanh nghiệp mà báo cáo quan tâm đến như vậy bằng cách sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu bao gồm trong báo cáo lưu chuyển tiền mặt của nó dòng tiền đối với các khoản đầu tư của mình trong thực thể đồng kiểm soát và phân phối và các khoản thanh toán khác hoặc biên lai giữa nó và thực thể đồng kiểm soát.
Mua lại và thanh lý các công ty con và các đơn vị kinh doanh khác
39. Tổng hợp các luồng tiền phát sinh từ các vụ mua lại và từ thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác nên được trình bày một cách riêng biệt và được phân loại là hoạt động đầu tư.
40. Doanh nghiệp cần tiết lộ, tổng hợp, trong sự tôn trọng của cả hai vụ mua lại và thanh lý các công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong từng thời kỳ trong những điều sau đây:
(A) mua toàn bộ hoặc xem xét xử lý;
(B) một phần của việc xem xét mua hoặc xử lý thải bằng các khoản tương đương tiền và tiền mặt;
(C) số lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh được mua hoặc thanh lý;
(D) số tiền của tài sản và các khoản nợ khác hơn tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh được mua lại hoặc xử lý, tóm tắt của từng loại chính.
41. Bài trình bày riêng biệt của các hiệu ứng dòng tiền mua lại, bán lại các công ty con và các đơn vị kinh doanh khác như các mục dòng, cùng với việc công bố riêng của các khoản tài sản và nợ được mua lại hoặc xử lý, giúp phân biệt những dòng tiền từ lưu chuyển tiền tệ phát sinh từ hoạt động khác, hoạt động đầu tư và tài chính. Hiệu ứng dòng chảy tiền mặt thanh lý không được khấu trừ từ những người mua lại.
42. Tổng số tiền tiền mặt trả hoặc nhận được như là xem xét mua hoặc bán được báo cáo trong báo cáo lưu chuyển tiền ròng tiền mặt và các khoản tương đương tiền được mua lại hoặc xử lý.
Giao dịch không dùng tiền mặt
43. Đầu tư và tài trợ giao dịch mà không yêu cầu việc sử dụng các khoản tương đương tiền hoặc tiền mặt cần được loại trừ từ một báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Giao dịch như vậy nên được tiết lộ ở những nơi khác trong báo cáo tài chính một cách cung cấp tất cả các thông tin liên quan về các hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
44. Nhiều người đầu tư và hoạt động tài chính không có một tác động trực tiếp tiền hiện tại chảy mặc dù họ làm ảnh hưởng đến cơ cấu vốn và tài sản của doanh nghiệp. Việc loại trừ các giao dịch không dùng tiền mặt từ các báo cáo lưu chuyển tiền tệ là phù hợp với mục tiêu của báo cáo lưu chuyển tiền mặt như các mặt hàng không liên quan đến lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn hiện nay. Ví dụ về các giao dịch không dùng tiền mặt là:
(A) việc mua lại tài sản hoặc bằng cách giả định trách nhiệm pháp lý liên quan trực tiếp hoặc bằng phương tiện của một hợp đồng thuê tài chính;
(B) mua lại của doanh nghiệp bằng các phương tiện của một vấn đề vốn chủ sở hữu;
(C) việc chuyển đổi nợ vào vốn chủ sở hữu.
Các thành phần của các khoản tương đương tiền và tiền mặt
45. Một doanh nghiệp nên tiết lộ các thành phần của các khoản tương đương tiền và tiền mặt và nên trình bày một sự hòa giải số tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền mặt của mình với các mục tương đương báo cáo trong bảng cân đối kế toán.
46. Trong sự đa dạng của thực tiễn quản lý tiền mặt và sắp xếp ngân hàng trên khắp thế giới để thực hiện theo quy định với 1 IAS, trình bày báo cáo tài chính, doanh nghiệp tiết lộ chính sách đó thông qua trong việc xác định các thành phần của các khoản tương đương tiền và tiền mặt.
47. Các tác dụng của bất kỳ thay đổi nào trong chính sách để xác định thành phần của chuyển tiền, ví dụ, thay đổi trong phân loại của các công cụ tài chính trước đây được coi là một phần của danh mục đầu tư của doanh nghiệp, được báo cáo theo quy định với 8 IAS, net lợi nhuận hoặc lỗ của năm, các lỗi cơ bản và những thay đổi trong chính sách kế toán.
Khác tiết lộ
48. Doanh nghiệp cần tiết lộ, cùng với một bài bình luận của quản lý, số lượng tiền mặt đáng kể và tương đương tiền cân bằng được tổ chức của doanh nghiệp mà không có sẵn để sử dụng theo nhóm.
49. Có những tình huống khác nhau, trong đó số dư tiền mặt và tiền mặt tương đương được tổ chức bởi một doanh nghiệp không có sẵn để sử dụng theo nhóm. Các ví dụ bao gồm tiền mặt và tương đương tiền cân bằng được tổ chức bởi một công ty con hoạt động trong một đất nước mà kiểm soát ngoại hối hoặc hạn chế phạm pháp luật khác áp dụng khi số dư không có sẵn cho sử dụng chung bởi cha mẹ hoặc các công ty con khác.
50. Thông tin bổ sung có thể liên quan đến người sử dụng trong việc tìm hiểu tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Công bố thông tin này, cùng với một bài bình luận của Ban Giám đốc, được khuyến khích và có thể bao gồm:
(A) số tiền của các cơ sở vay chưa rút có thể có sẵn cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai và để giải quyết các cam kết về vốn, cho thấy bất kỳ hạn chế nào về việc sử dụng của các cơ sở;
(B) các số liệu tổng hợp của tiền chảy từ mỗi hoạt động, đầu tư và tài trợ cho các hoạt động liên quan đến lợi ích trong các liên doanh báo cáo bằng cách sử dụng củng cố tương xứng;
(C) tổng lưu chuyển tiền tệ đại diện cho sự gia tăng trong hoạt động công suất riêng biệt từ những dòng tiền được yêu cầu để duy trì khả năng hoạt động, và
(D) số tiền của ngân lưu như phát sinh từ điều hành, đầu tư và tài trợ cho các hoạt động của từng ngành công nghiệp báo cáo và phân khúc địa lý (xem 14 IAS, đoạn báo cáo).
51. Việc công bố lưu chuyển tiền tệ đại diện cho tăng năng lực hoạt động và lưu chuyển tiền tệ được yêu cầu để duy trì khả năng hoạt động riêng biệt hữu ích trong việc cho phép người sử dụng để xác định doanh nghiệp được đầu tư đầy đủ trong việc duy trì khả năng hoạt động của nó. Một doanh nghiệp là không đầu tư đầy đủ trong việc duy trì khả năng hoạt động của nó có thể được phương hại đến khả năng sinh lời trong tương lai, vì lợi ích của tính thanh khoản và phân phối cho các chủ sở hữu hiện tại.
52. Việc công bố các dòng tiền phân đoạn cho phép người sử dụng để có được một sự hiểu biết tốt hơn về mối quan hệ giữa các luồng tiền của doanh nghiệp như một toàn thể và các bộ phận thành phần của nó và tính sẵn có và biến đổi của dòng tiền phân đoạn.
Ngày có hiệu lực
53. Chuẩn mực kế toán quốc tế này trở thành tác cho các báo cáo tài chính cho các kỳ bắt đầu vào ngày hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1994.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top