Hợp đồng lao động trong cty xây dựng

hungnd1087

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà mình có một vấn đề muốn nhờ mọi người giúp đỡ chút trong công ty xây dựng.
- Đối với trường hợp mình thuê nhân công lao động thời vụ ở ngoài thì mình sẽ ký hợp đồng.
+ Ký hợp đồng giao khoán với toàn bộ cá nhân là lao động thời vụ. Hàng tháng lập bảng lương rồi thanh toán lương theo các điều khoản trong hợp đồng.
+ Ký hợp đồng giao khoán với đại diện của nhóm nhân công này hàng tháng vẫn lập bảng lương cho toàn bộ lao động thời vụ kia và khi tiến hành thanh toán lương thì chi trả cho người đại diện toàn bộ số lương đó. Trong trường hợp này mình làm đúng hay sai và nếu đúng thì cần giải quyết ntn về số tiền lương khi chi trả toàn bộ cho 1 người như vậy.
- Đối với trường hợp sử dụng nhân công làm việc lâu năm tại công ty thì mình có cần phải ký hợp đồng giao khoán với nhân công đó không.
 
Ðề: Hợp đồng lao động trong cty xây dựng

Có ai có thể giúp mình được câu hỏi này không
 
Ðề: Hợp đồng lao động trong cty xây dựng

Có ai có thể giúp mình được câu hỏi này không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn vị: CÔNG TY……………..
Số: …../HĐLĐ/2011
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2011

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH
ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: …………………….. Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Đại diện cho (1): CÔNG TY ………………………
Địa chỉ : ……………………………………………..
Và một bên là Ông/Bà: ………………………….. Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú:
Số CMTND: ………………. cấp ngày …/.../.... tại Sở Công an tỉnh
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng.
- Từ ngày … tháng … năm 2011 đến ngày … tháng … năm 2011.
- Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.
- Chức danh chuyên môn: Không
- Chức vụ (nếu có): Nhân viên
- Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.
Điều 2: Chế độ làm việc:
- Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.
- Mức lương chính hoặc tiền công (8): …………………. đ/tháng (đã bao gồm 6%BHXH, 1,5%BHYT).
- Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
- Phụ cấp gồm (9): Không
- Được trả lương: vào các ngày …
- Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.
- Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.
- Chế độ đào tạo (11): Không
- Những thoả thuận khác (12): Không
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...).
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.
Điều 5. Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng... năm... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm 2011

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
Ðề: Hợp đồng lao động trong cty xây dựng

giao khoán không cần hợp đồng mà do tính chất công việc có thể làm văn bản giao khoán là được
 
Ðề: Hợp đồng lao động trong cty xây dựng

Ý mình muốn hỏi là nếu mình thuê lao động ở ngoài thì mình làm hợp đồng giao khoán đối với đại diện của một tổ lao động thì mình có cần lập bảng lương cho tổ công nhân đó ko?
 
Ðề: Hợp đồng lao động trong cty xây dựng

Ý mình muốn hỏi là nếu mình thuê lao động ở ngoài thì mình làm hợp đồng giao khoán đối với đại diện của một tổ lao động thì mình có cần lập bảng lương cho tổ công nhân đó ko?

thuê lao động thì làm HĐ thời vụ nhé giao khoán không phỉa thủ tục pháp lý mà là nhiệm vụ công việc được bên đi thuê giao cho bên thuê
 
Ðề: Hợp đồng lao động trong cty xây dựng

Chào bạn!
Cả 2 cách làm trên của bạn đều được nhé.
1. Nếu bạn làm theo cách ký hợp đồng thời vụ với từng người rồi trả lương cho từng người theo hợp đồng lao động thì dễ rồi m ko nói nữa.
2. Nếu bạn ký với người đại diện thì:
2.1 Bạn ký hợp đồng với người đại diện phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động._Theo khoản 2 điều 18 Bộ luật lao động 2012.
2.2 Khi thanh toán lương bạn vẫn lập bảng lương bình thường sau đó đưa cho người đại diện (Trưởng nhóm) lấy chữ ký của mọi người rồi chuyển trả lại Cty.
3. Đối với người lao động lâu năm: Nếu bạn không ký hợp đồng giao khoán thì phải có giấy giao việc, đây là căn cứ để bạn tính ra mức lương phải trả cho người lao động này.
Goodlucky
 
Ðề: Hợp đồng lao động trong cty xây dựngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn vị: CÔNG TY……………..
Số: …../HĐLĐ/2011
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2011

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH
ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: …………………….. Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Đại diện cho (1): CÔNG TY ………………………
Địa chỉ : ……………………………………………..
Và một bên là Ông/Bà: ………………………….. Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú:
Số CMTND: ………………. cấp ngày …/.../.... tại Sở Công an tỉnh
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng.
- Từ ngày … tháng … năm 2011 đến ngày … tháng … năm 2011.
- Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.
- Chức danh chuyên môn: Không
- Chức vụ (nếu có): Nhân viên
- Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.
Điều 2: Chế độ làm việc:
- Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.
- Mức lương chính hoặc tiền công (8-): …………………. đ/tháng (đã bao gồm 6%BHXH, 1,5%BHYT).
- Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
- Phụ cấp gồm (9): Không
- Được trả lương: vào các ngày …
- Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.
- Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.
- Chế độ đào tạo (11): Không
- Những thoả thuận khác (12): Không
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...).
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.
Điều 5. Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng... năm... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm 2011

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
BẠN GỬI CHO MÌNH XIN MẪU HỢP ĐỒNG NÀY VÀO ĐỊA CHỈ mail: vutoan251286@gmail.com. Thanks b nhiều
 
BẠN GỬI CHO MÌNH XIN MẪU HỢP ĐỒNG NÀY VÀO ĐỊA CHỈ mail: vutoan251286@gmail.com. Thanks b nhiều
b cho mình hỏi, công ty mình cũng là công ty xây dựng, thuê nhân công theo thời vụ, vậy hợp đồng này có đầy đủ ko b?
M thấy nó cứ thiếu thiếu ấy. bên b đã sử dụng mẫu hợp đồng trên chưa?
cảm ơn b đã đọc
 
Chào cả nhà mình có một vấn đề muốn nhờ mọi người giúp đỡ chút trong công ty xây dựng.
- Đối với trường hợp mình thuê nhân công lao động thời vụ ở ngoài thì mình sẽ ký hợp đồng.
+ Ký hợp đồng giao khoán với toàn bộ cá nhân là lao động thời vụ. Hàng tháng lập bảng lương rồi thanh toán lương theo các điều khoản trong hợp đồng.
+ Ký hợp đồng giao khoán với đại diện của nhóm nhân công này hàng tháng vẫn lập bảng lương cho toàn bộ lao động thời vụ kia và khi tiến hành thanh toán lương thì chi trả cho người đại diện toàn bộ số lương đó. Trong trường hợp này mình làm đúng hay sai và nếu đúng thì cần giải quyết ntn về số tiền lương khi chi trả toàn bộ cho 1 người như vậy.
- Đối với trường hợp sử dụng nhân công làm việc lâu năm tại công ty thì mình có cần phải ký hợp đồng giao khoán với nhân công đó không.
chào b. B cho mình hỏi, b có mẫu hợp đồng công nhân xây dựng thời vụ ko? nếu có b có thể cho m xin mẫu vào mail phuongtdmn@gmail.com đc ko? Cảm ơn b nhiều
 
Trong hợp đồng giao khoán có các loại:
- Doanh nghiệp với từng người lao động.
- Doanh nghiệp với nhóm người lao động-Phai có ủy quyền để 1 người ra đàm phán.
-Doanh nghiệp với người đại diện lao động.
Chú ý :Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.
-Liên quan đến thuế TNCN.
-Chỉ trong trường hợp ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên buộc phải đóng BHXH, BHYT.Nếu ký hợp đồng trên 03 tháng thì đóng BHXH.
-Như vậy, trong trường hợp tính chất công việc bắt buộc phải ký kết hợp đồng lao động nhưng người sử dụng lao động lại ký kết hợp đồng khoán là sai quy định. Về việc ký kết sai loại hợp đồng sẽ bị phạt hành chính từ 500.000 – 20.000.000 đồng.

Bạn nên cân nhắc kỹ vấn đề này
SQN Softwate
Bạn ơi. Bạn có mẫu hợp đồng lao động có thời hạn đối với công nhân xây dựng, thi công công trình ko b? nếu co, b có thể cho m xin mẫu vào mail phuongtdmn@gmail.com đc ko ạ? M xin cảm ơn ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top