Hóa đơn đầu vào bỏ sót kê khai bổ sung hay kê khai tại tháng phát hiện?

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Theo Công văn 4160/TCT-CS ngày 02/10/2020 của Tổng Cục Thuế nêu:

"Về nguyên tắc, nhưng phải trước khi cơ quan thuế ban Quyết định thanh tra, kiểm tra. Trường hợp, cơ quan thuế đã ban hành Kết luận, Quyết định xử lý về thuế sau khi kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc sai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 6804/CT-TTKT2 ngày 17/8/2020 nêu trên, Tổng cục Thuế cơ bản thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 6804/CT-TTKT: Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại đơn vị để xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp, người nộp thuế có một số hoá đơn GTGT đầu vào của năm 2017, 2018 còn sót chưa kê khai, khấu trừ tại Hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp cho cơ quan thuế (theo trình bày tại công văn số 6804/CT-TTKT2 ngày 17/8/2020 nêu trên: do tại thời điểm kê khai thuế, người nộp thuế chưa nhận được hoá đơn từ bên bán do chưa có chứng từ thanh toán), cơ quan thuế đã kiểm tra, thanh tra hồ sơ khai thuế GTGT của năm 2017, 2018 và xác nhận thực tế đơn vị chưa kê khai thuế GTGT đầu vào của những hoá đơn còn sót nêu trên và bên bán đã kê khai, nộp thuế các hoá đơn này theo quy định thì người nộp thuế được kê khai các hoá đơn GTGT đầu vào còn sót chưa kê khai.
"

Tại hướng dẫn của Cục thuế Bắc Ninh Công văn số 2718/CT-TTHT ngày 11/9/2020:
Tại điều 47 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 có hiệu lực từ 1/7/2020 quy định như sau:
"Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
Tại Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định:
“ 8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế
”.

Căn cứ qui định trên, trường hợp Công ty phát hiện một số hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào bị bỏ sót chưa được kê khai khấu trừ thì Công ty thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng phải trước khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Số thuế GTGT đầu vào kê khai bổ sung Công ty được hoàn thuế hoặc được khấu trừ vào kỳ tiếp theo theo quy định .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top