HẠCH TOÁN ĐIỀU CHỈNH SAU QUYẾT TOÁN THUẾ

hoa-pt

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà, em có 1 số nghiệp vụ cần điều chỉnh sau kiểm tra thuế năm 2017 như sau . Anh chị giúp em với ạ
2. Thuế TNDN :
* Tổng thu nhập chịu thuế TNDN tăng 140,859,991 đồng do :
- Tăng do giảm chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ số tiền 585,244,721 đồng như giải thích ở dưới
- Giảm chi phí tài chính trong kỳ số tiền 310,245,566 đồng như giải thích ở dưới
- Giảm doanh thu hoạt động tài chính 94.845.854 đồng như giải thích ở dưới
- Tăng thu nhập khác 510,705,000 đồng như giải thích ở dưới
* Kết quả hoạt động SXKD đơn vị hạch toán lỗ 16.475.400 đồng, đoàn kiểm tra xác định lãi 140,859,991 đồng.
Từ nguyên nhân trên dẫn đến số lỗ năm trước chuyển sang được trừ tăng 124,384,591 đồng.
IIThuế TNDN
1Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp do đơn vị hạch toán tiền khấu hao TSCĐ của TSCĐ (xe ô tô) nguyên giá vượt 1,6 tỷ đồng(182,533,124)theo quy định tại điểm e, mục 2.2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015
2Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp do đơn vị hạch toán tiền cho nhân viên đi nghỉ mát tổng số chi có tính chất phúc lợi quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm của đơn vị(42,405,000)Công ty hạch toán chi phí quản lý không đúng quy định theo quy định tại mục 2.30 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015
3Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp do khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN đơn vị lập sai số liệu810,182,845Điều 9, Chương II, Thông tư số 78/2014/TT - BTC ngày 18/6/2014
4Hạch toán sai tiền chênh lệch tỷ giá(310,245,566)Công ty hạch toán tiền chênh lệch tỷ giá không đúng quy định theo quy định tại mục 2.21 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015
5Tăng thu nhập khác từ chênh lệch tỷ giá510,705,000Công ty hạch toán tiền chênh lệch tỷ giá không đúng quy định theo quy định tại mục 2 điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2016
6Giảm doanh thu hoạt động tài chính do đơn vị hạch toán sai tiền chênh lệch tỷ giá(94,845,854)Công ty hạch toán tiền chênh lệch tỷ giá không đúng quy định theo quy định tại mục 2 điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2016
7Lỗ năm trước chuyển sang124,384,591Điều 9, Chương II, Thông tư số 78/2014/TT - BTC ngày 18/6/2014
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top