Gấp : CV phat hanh hoa don tu 1/4/11

Hoabutt

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà.

Mình có việc gấp gấp cần sự giúp đỡ của cả nhà với.

Mọi người cho mình CV hay gi gi đó tương tự quy định hóa đơn in tự in, đặt in từ 2010 trở về trước muốn sử dụng từ 1/4/11 thì phải có thông báo phát hành gửi CQ Thuế. (Ko phải trong TT 153 nhé mọi người).

Giúp mình gấp gấp với. Cảm ơn mọi người trước.
 
Ðề: Gấp : CV phat hanh hoa don tu 1/4/11

Công văn 4271/BTC-TCT ngày 01/4/2011 của Bộ Tài chính về việc thời hạn thông báo phát hành hoá đơn
 
Ðề: Gấp : CV phat hanh hoa don tu 1/4/11

Công văn 4271/BTC-TCT ngày 01/4/2011 của Bộ Tài chính về việc thời hạn thông báo phát hành hoá đơn

Dạ,em cám ơn Mod nhưng Mod oi, CV này hướng dẫn TB phát hành hóa đơn được sử dụng ngay trong ngày thông báo. Em đang muốn hỏi là có CV nào mới nhất phát hành trong 2011 hướng dẫn hóa đơn còn tồn 2010 phải lập thông báo phát hành thì mới đc sử dụng từ 01/04/2011 ? Mod biết Mod chỉ giúp em với ạ. Em đang rất cần.
 
Ðề: Gấp : CV phat hanh hoa don tu 1/4/11

Dạ,em cám ơn Mod nhưng Mod oi, CV này hướng dẫn TB phát hành hóa đơn được sử dụng ngay trong ngày thông báo. Em đang muốn hỏi là có CV nào mới nhất phát hành trong 2011 hướng dẫn hóa đơn còn tồn 2010 phải lập thông báo phát hành thì mới đc sử dụng từ 01/04/2011 ? Mod biết Mod chỉ giúp em với ạ. Em đang rất cần.

Tham khảo công văn này nhé

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1369/TCT-CS
V/v vướng mắc về hóa đơn.
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.​
Tổng cục Thuếnhận được công văn số 1431/CT-HQTA ngày 21/03/2011 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòađề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ(Thông tư 153). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Câu hỏi:
Trường hợp hóa đơn đã đặt in của doanh nghiệp có ký hiệu mẫu hóa đơn (mẫu hóa đơn) tạo không đúng theo hướng dẫn tại Khoản 1.2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số153 (ví dụ: 01GTKT3; 03PXKNB; 02GTTT3/001) thì có được thực hiện như trường hợp in sai ký hiệu hóa đơn hay không?
Trả lời:
Đối với hóađơn đã đặt in có ký hiệu mẫu hóa đơn tạo không đúng theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 153 thì Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp gạch bỏphần ký hiệu mẫu hóa đơn in sai, đóng dấu ký hiệu hóa đơn mới theo đúng quyđịnh vào bên cạnh tiêu thức ký hiệu mẫu hóa đơn đã in sai. Mẫu hóa đơn này được chấp nhận thông báo phát hành để sử dụng. Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định về mẫu hóa đơn đối với các lần tiếp theo.
2. Câu hỏi:
Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) mà doanh nghiệp nộp kể từ ngày 21 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo trở đi thì xem xét, xử lý như thế nào (chậm nộp hay không nộp báo cáo).
Trả lời:
Tại điểm e Khoản 2 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ: “Báo cáo việc sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quyđịnh của Bộ Tài chính”.
Tại điều 25 Thông tư 153 hướng dẫn: “Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ(trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”
Tại câu 26 Thông báo số 290/TB-TCT ngày 15/12/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I sẽ nộp chậm nhất là ngày 20/4; quý II là ngày 20/7, quý III là ngày 20/10 và quý IV là ngày 20/01 của năm sau.
Tại điểm b Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quyđịnh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định phạt tiền từ 2.000.000đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi: “b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sửdụng theo quy định”.
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kể từngày 21 tháng đầu tiên của quý tiếp theo thì bị xử phạt về hành vi không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
3. Câu hỏi:
Sau ngày 20/01/2011, tổ chức, cá nhân kinh doanh không thực hiện kiểm kê hóa đơn còn tồn chưa sử dụng sau ngày 31/12/2010 và không gửi đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn theo mẫu BK01/AC tại điểm 3.12 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số153/2010/TT-BTC theo thông báo của cơ quan thuế mà vẫn tiếp tục đưa hóa đơn vào sử dụng sau ngày 01/01/2011 thì có bị vi phạm và có bị xử phạt không; nếu có thì biện pháp xử lý như thế nào?
Trả lời:
Tại công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn các trường hợp nộp bảng kê tồn hóa đơn (mẫu 3.12 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) chậm sau ngày 20/01/2011 được chấp thuận sử dụng số hóa đơn đã đăng ký đến hết ngày 31/3/2011. Trường hợp đến hết ngày 31/3/2011, doanh nghiệp không gửi đăng ký hóa đơn tồn để tiếp tục sửdụng thì hóa đơn không có giá trị sử dụng. Nếu doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn từ ngày 01/01/2011 thì việc sử dụng hóa đơn này là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bị xử phạt theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
4. Câu hỏi:
Kể từ sau Quý I/2011 trở đi, trường hợp doanh nghiệp tiếp tục gửi văn bản đề nghị được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in (đặt in) theo Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ, có được xem xét nữa hay không?
Trả lời:
Các công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 và công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Đối với trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước và trong năm 2010 với số lượng lớn (hóa đơn tự in theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP, Thông tư số 120/2002/TT-BTC), đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã in (đặt in) trước năm 2010 và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục thuế rà soát trong Quý I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trước năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hóa đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ,mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC đểtiếp tục sử dụng.
Trường hợp từ sau Quý I/2011 trở đi, doanh nghiệp có văn bản đề nghị rà soát hóa đơn đã tự in (đặt in) trước và trong năm 2010 với số lượng lớn (hóa đơn tự in theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP, Thông tư số 120/2002/TT-BTC), đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng, trước khi thông báo phát hành hóa đơn thì Cục thuế căn cứ hướng dẫn tại các công văn số 15364/BTC-TCT và công văn số 17716/BTC-TCT nêu trên để rà soát và hướng dẫn doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.


Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC(2), TVQT (AC);
- Website Ngành thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 
Ðề: Gấp : CV phat hanh hoa don tu 1/4/11

Cho em hỏi , em làm cho công ty xây dựng ở TP.HCM, trong tháng này nhập HĐ em vẫn còn thấy HĐ của năm 2010 (HĐ đầu vào ) như vậy liệu có sao không? Và trong trường hợp này em nên làm gì ?Em mới làm nên chưa biết gì nhiều, mong anh chị giúp em với. Cám ơn anh chị trước nhé !!![/SIZE]
 
Ðề: Gấp : CV phat hanh hoa don tu 1/4/11

Cho em hỏi , em làm cho công ty xây dựng ở TP.HCM, trong tháng này nhập HĐ em vẫn còn thấy HĐ của năm 2010 (HĐ đầu vào ) như vậy liệu có sao không? Và trong trường hợp này em nên làm gì ?Em mới làm nên chưa biết gì nhiều, mong anh chị giúp em với. Cám ơn anh chị trước nhé !!![/SIZE]

Bạn phải xem lại xem hoá đơn 2010 là hoá đơn Cty đó tự in hay là HĐ mua của CQ thuế. Nếu là HĐ tự in thì không sao còn nếu là HĐ mua của CQ thuế thì phải lưu ý xem HĐ xuất vào tháng mấy. Nếu xuất trước tháng 3/2011 thì bạn vẫn kê khai bình thường. Nếu xuất từ tháng 4/2011 trở đi thì bạn không kê khai mà làm biên bản huỷ HĐ yêu cầu họ xuất hoá đơn mới vì HĐ đó là HĐ hết hạn sử dụng rồi.
Thân
 
Ðề: Gấp : CV phat hanh hoa don tu 1/4/11

Bạn phải xem lại xem hoá đơn 2010 là hoá đơn Cty đó tự in hay là HĐ mua của CQ thuế. Nếu là HĐ tự in thì không sao còn nếu là HĐ mua của CQ thuế thì phải lưu ý xem HĐ xuất vào tháng mấy. Nếu xuất trước tháng 3/2011 thì bạn vẫn kê khai bình thường. Nếu xuất từ tháng 4/2011 trở đi thì bạn không kê khai mà làm biên bản huỷ HĐ yêu cầu họ xuất hoá đơn mới vì HĐ đó là HĐ hết hạn sử dụng rồi.
Thân
Nếu là HĐ tự in thì được sử dụng đến cuối năm được không bạn? Nếu lỡ tháng rồi mình có kê khai rồi thì bây giờ phải làm sao? Thanks nha !!!
 
Ðề: Gấp : CV phat hanh hoa don tu 1/4/11

Nếu là HĐ tự in đã đáp ứng đủ các tiêu chí như TT153 thì bạn kê khai thoải mái nhé
Nếu bạn lỡ kê khai HĐ hết hạn sử dụng do bên bán xuất thì tháng này làm biên bản huỷ đồng thời điều chỉnh giảm thuế đầu vào trên tờ khai thuế nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top