Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

mickeynhi

Banned
Mình có bài tập này,mong các bạn,các anh chị vui lòng giải phụ mình với.Hjx,mình gần thi tốt nghiệp oj...
A.Số dư đầu tháng 6/xx của tk 154:11.500
B.Trong t6 ps các nghiệp vụ sau:
1. DN mua TSCĐHH 24000,TGTGT 5% đã thanh toán ngay bằng TGNH sau khi trừ phần CKTT 1% giá mua.Chi phí vận chuyển,lắp đặt TSCĐ 1200 bằng tiền tạm ứng.Nguồn vốn đầu tư là quỹ đầu tư phát triển
2. Tiền lương fải trả cho CNV trong tháng:CNSX: 20000 ; NVPX: 2000
3.Trích bảo hiểm,kinh phí theo quy định
4. DN thanh lý 1 máy vi tính ở văn phòng,NG 12000,đã khấu hao hết.Thu tiền bán phế liệu từ thanh lý 500,TGTGT 10% = TM
5. Xuất vật liệu cho sx 60000,quản lý px 9000
6. CP điện 8000,trong đó TGTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt,đc tính cho PXSX
7. Trích KH TSCĐ cho PXSX 10000
8. Cuối tháng,PXSX hoàn thành 1000sp nhập kho,còn dở dang 10sp được đánh giá theo CP NVL.Gía trị phế liệu thu hồi từ sx 180.nhập kho
9.Mua tủ lạnh dùng ngay cho văn phòng,giá mua 7000,TGTGT 10% đã thanh toán = TM.Kế toán fân bổ 50% giá trị vào chi phí.
10.Thuế thu nhập cá nhân fải nộp cho CNV tháng 6/xx là 200
11. Chi lương kỳ 2 cho CNV bằng TM sau khi trừ các khoản khấu trừ
C. Yêu cầu:
1) Tính toán,định khoản ghi vào TK 621,622,627,154,334
2) Lập fiếu tính giá thành theo PP trực tiếp,biết:
- DN tính TGTGT theo PP trực tiếp
- DN hạch tóan hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên
 

Vitamin_k13

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

MÌNH THỬ GIẢI NHA!
1.
+No TK 211 :24.960
No TK 133 : 1.200
+ No TK 211 :1.200
Co TK 141 : 1.200
2.
+ No TK 622 : 20.000
No TK 627 : 2.000
Co TK 334: 22.000
3.
+ No TK 622 : 3.800
No TK 627 : 380
No TK 334 : 1.320
Co TK 338 : 5.500
4.
+ No TK 214 : 12.000
co TK 211: 12.000
+ No TK 111 : 550
Co TK 711: 550
5.
+No TK 621 : 60.000
NO TK 627 : 9.000
CO TK 152: 69.000
6.
NO TK 627: 8.800
CO TK 111: 8.800
7.
+ NO TK 627: 10.000
CO TK 214 : 10.000
9.
+ No TK 142/ CO TK 111 : 77.000
+ NO TK 642/CO TK 142 : 38.500
10.
+NO 334/CO 333 : 200
 

huynhthanh

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

.
1) Tính toán,định khoản ghi vào TK 621,622,627,154,334:
1. DN mua TSCĐHH 24000,TGTGT 5% đã thanh toán ngay bằng TGNH sau khi trừ phần CKTT 1% giá mua.Chi phí vận chuyển,lắp đặt TSCĐ 1200 bằng tiền tạm ứng.Nguồn vốn đầu tư là quỹ đầu tư phát triển
a/N211:25.200
C515:240
C112:24.960
b/N211:1.200
C141:1.200
c/chuyển nguồn:
N414:26.400
C411:26.400
2. Tiền lương fải trả cho CNV trong tháng:CNSX: 20000 ; NVPX: 2000
N622:20.000
N627:2000
C334: 22.000
3.Trích bảo hiểm,kinh phí theo quy định
N622:3.800
N627:380
N334:1.320
C338:5.500
4. DN thanh lý 1 máy vi tính ở văn phòng,NG 12000,đã khấu hao hết.Thu tiền bán phế liệu từ thanh lý 500,TGTGT 10% = TM
a/N214:12.000
C211:12.000
b/N111:550
C711:550
5. Xuất vật liệu cho sx 60000,quản lý px 9000
N621:60.000
N627:9.000
C152:69.000
6. CP điện 8000,trong đó TGTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt,đc tính cho PXSX
N627:8.800
C111:8.800
7. Trích KH TSCĐ cho PXSX 10000
N627:10.000
C214:10.000
8. Cuối tháng,PXSX hoàn thành 1000sp nhập kho,còn dở dang 10sp được đánh giá theo CP NVL.Gía trị phế liệu thu hồi từ sx 180.nhập kho
N152:180
C154:180
9.Mua tủ lạnh dùng ngay cho văn phòng,giá mua 7000,TGTGT 10% đã thanh toán = TM.Kế toán fân bổ 50% giá trị vào chi phí.
a/N142:7.700
C111:7.700
b/N642:3.850
C142:3.850
10.Thuế thu nhập cá nhân fải nộp cho CNV tháng 6/xx là 200
N334:200
C3335:200
11. Chi lương kỳ 2 cho CNV bằng TM sau khi trừ các khoản khấu trừ
N334:20.480
C111:20.480
11/N154:103.980
C621:60.000
C622:23.800
C627:20.180

2) Lập fiếu tính giá thành theo PP trực tiếp:

Xác định chi phí dở dang cuối kỳ theo CP NVLTT
CPDDCK:-(CP NVLTT DDĐK + CP NVLTT PSTK)* Số lượng SPDDCK/(thành phẩm + SL spDDCK)
trong đề bài này mình không thấy chi tiết CPNVL DDĐK trong 154 đầu kỳ

Giá thành sp nhập kho= CPSX DDĐK + CPSX PSTK -CPSX DDCK
__________________
 

MrĐiệp

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

Mình có bài tập này,mong các bạn,các anh chị vui lòng giải phụ mình với.Hjx,mình gần thi tốt nghiệp oj...
A.Số dư đầu tháng 6/xx của tk 154:11.500
B.Trong t6 ps các nghiệp vụ sau:
1. DN mua TSCĐHH 24000,TGTGT 5% đã thanh toán ngay bằng TGNH sau khi trừ phần CKTT 1% giá mua.Chi phí vận chuyển,lắp đặt TSCĐ 1200 bằng tiền tạm ứng.Nguồn vốn đầu tư là quỹ đầu tư phát triển
2. Tiền lương fải trả cho CNV trong tháng:CNSX: 20000 ; NVPX: 2000
3.Trích bảo hiểm,kinh phí theo quy định 20% "trong đó 1 % là trợ cấp thất nghiệp
4. DN thanh lý 1 máy vi tính ở văn phòng,NG 12000,đã khấu hao hết.Thu tiền bán phế liệu từ thanh lý 500,TGTGT 10% = TM
5. Xuất vật liệu cho sx 60000,quản lý px 9000
6. CP điện 8000,trong đó TGTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt,đc tính cho PXSX
7. Trích KH TSCĐ cho PXSX 10000
8. Cuối tháng,PXSX hoàn thành 1000sp nhập kho,còn dở dang 10sp được đánh giá theo CP NVL.Gía trị phế liệu thu hồi từ sx 180.nhập kho
9.Mua tủ lạnh dùng ngay cho văn phòng,giá mua 7000,TGTGT 10% đã thanh toán = TM.Kế toán fân bổ 50% giá trị vào chi phí
10.Thuế thu nhập cá nhân fải nộp cho CNV tháng 6/xx là 200
11. Chi lương kỳ 2 cho CNV bằng TM sau khi trừ các khoản khấu trừ
C. Yêu cầu:
1) Tính toán,định khoản ghi vào TK 621,622,627,154,334
2) Lập fiếu tính giá thành theo PP trực tiếp,biết:
- DN tính TGTGT theo PP trực tiếp
- DN hạch tóan hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên

Bạn viết rõ đề đc không .
+ Nộp thuế theo phương pháp gì ( trực tiếp hay khấu trừ )
+ Theo quy đinh mới thì doanh nghiệp phải tính thêm 1% vào chi phí của doanh nghiệp đó là khoản "trợ cấp thất nghiệp". Vậy là doanh nghiệp phải trích vào chi phí là 20% , và công nhân là 7%
 
Sửa lần cuối:

mickeynhi

Banned
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

Bạn viết rõ đề đc không .
+ Nộp thuế theo phương pháp gì ( trực tiếp hay khấu trừ )
+ Theo quy đinh mới thì doanh nghiệp phải tính thêm 1% vào chi phí của doanh nghiệp đó là khoản "trợ cấp thất nghiệp". Vậy là doanh nghiệp phải trích vào chi phí là 20% , và công nhân là 7%

1. Nộp thuế theo PP Khấu trừ
2. Đề bài này vẫn tính theo qđịnh cũ là 19% và 6%
 

tranlinh224

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

Mình bổ sung nghiệp vụ 2 và 3 theo quy định 19% và 6 %. Hiện nay mình đang học cũng dùng tỉ lệ này và có thêm bảo hiểm thất nghiệp 1%
NV2
a/ Nợ Tk 622 20.000
Nợ Tk 627 2.000
Có TK 334 22 000
NV3
a/ Nợ tk 622 22%X20 000
Nợ tk 627 22%X 2 000
Có tk 338 4840
3382 2%X22 000
3383 16%X 22 000
3384 3% X 22 000
3389 1% X 22 000
b/ Nợ tk 334 18 700
Có tk 338 18 700
3382 1%X 22 000
3383 6% X 22 000
3384 1.5 % X 22 000
 

nglam

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

Bài này là bài nào mà vẫn còn tính theo quy định cũ vậy bạn?Hiện giờ mình đang học thì có tính thêm BHTN nữa.Theo quy định mới hiện nay là BHXH:20%,BHYT:4.5%,BHTN:2%,KPCĐ:2%.Mình vẫn không hiểu rõ là lập bảng tính giá thành theo pp trực tiếp thì mình làm ntn?không lẽ đi đk lại hết.Có bạn nào biết thì xin chỉ giáo.Thanks
 

Duong tu tim

Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

Các bác chấm bài này dùm em nhá:
1. Nợ 211 26400
Có 515 240
Có 111 1200
Có 112 24960
Nợ 414 25200
Có 411 25200
2.Nợ 622 20000
Nợ 627 2000
Có 334 22000
3. Nợ 622 4200
Nợ 627 420
Nợ 334 1650
Có 338 6270
(Chi tiết: 3382: 440; 3383: 990; 3384: 4840)
4. Nợ 214 12000
Có 211 12000
Nợ 111 500
Có 711 500
5. Nợ 621 60000
Nợ 627 9000
Có 152 69000
6. Nợ 627 8800
Có 111 8800
7. Nợ 627 10000
Có 214 10000
8. Nợ 155 180
Có 154 180
9. Nợ 153 7700
Có 111 7700
Nợ 642 3850
Có 142 3850
10. Nợ 334 200
Có 3335 200
11. Nợ 334 21800
Nợ 338 6270
Có 111 28070
yêu cầu 1:
Nợ 154 114420
Có 621 60000
Có 622 24200
Có 627 30200
CP dở dang = ĐK + SPS - CK
giá thành phẩm = CP dở dang/ số thành phẩm sản xuất được :15:
 

hkt88

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

Cái nghiệp vụ 8 nếu bạn ấy cho số dư tk 154 mà trong đó k bao gồm CVNVL trực tiếp nên k thể làm đc
Còn theo mình phế liệu thu hồi ĐK là
Nợ 152:
Có 154:
 

phuong_neu

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

cái phần kết chuyển nguồn ở NVu 1 ý, sao lại bao gồm cả thuế thế, hình như chỉ là 25200 thôi chứ
 

khacnam90

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

Nghiệp vụ 6 sai rồi thì phải, 8000 là bao gồm cả thuế rồi nên không phải cộng thêm vô nữa.
À cho mình hỏi lun. khi nào trích lương (22%) khi nào thì trích (30,5%), cái này rối quá.
Theo mình thì đề này trích theo 30,5%, tài đề nói "3.Trích bảo hiểm,kinh phí theo quy định"
còn khi mà bảo là trích bảo hiểm,kinh phí theo quy định vào vào chi phí mới là 22% phải không ? có gì sai thì chỉ mình tận tình nha.
 

windland_90

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

bạn hiểu sai rồi!
30,5%=22%(doanh nghiệp nộp (do trích luơng của công nhân viên) )+ 8,5%( nhân viên nộp)
 

SanSanLee

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

bạn kết chuyển sai rồi nv 1 ấy không dùng thuế đâu nhớ đọc kĩ đè nhé
 

badweather

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

có bạn nào giải thích dùm mình tại sao ở nv1 làm sao tính ra được 112 vậy?
thanks
 

zany_o0o

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

Mình có bài tập này,mong các bạn,các anh chị vui lòng giải phụ mình với.Hjx,mình gần thi tốt nghiệp oj...
A.Số dư đầu tháng 6/xx của tk 154:11.500
B.Trong t6 ps các nghiệp vụ sau:
1. DN mua TSCĐHH 24000,TGTGT 5% đã thanh toán ngay bằng TGNH sau khi trừ phần CKTT 1% giá mua.Chi phí vận chuyển,lắp đặt TSCĐ 1200 bằng tiền tạm ứng.Nguồn vốn đầu tư là quỹ đầu tư phát triển
2. Tiền lương fải trả cho CNV trong tháng:CNSX: 20000 ; NVPX: 2000
3.Trích bảo hiểm,kinh phí theo quy định
4. DN thanh lý 1 máy vi tính ở văn phòng,NG 12000,đã khấu hao hết.Thu tiền bán phế liệu từ thanh lý 500,TGTGT 10% = TM
5. Xuất vật liệu cho sx 60000,quản lý px 9000
6. CP điện 8000,trong đó TGTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt,đc tính cho PXSX
7. Trích KH TSCĐ cho PXSX 10000
8. Cuối tháng,PXSX hoàn thành 1000sp nhập kho,còn dở dang 10sp được đánh giá theo CP NVL.Gía trị phế liệu thu hồi từ sx 180.nhập kho
9.Mua tủ lạnh dùng ngay cho văn phòng,giá mua 7000,TGTGT 10% đã thanh toán = TM.Kế toán fân bổ 50% giá trị vào chi phí.
10.Thuế thu nhập cá nhân fải nộp cho CNV tháng 6/xx là 200
11. Chi lương kỳ 2 cho CNV bằng TM sau khi trừ các khoản khấu trừ
C. Yêu cầu:
1) Tính toán,định khoản ghi vào TK 621,622,627,154,334
2) Lập fiếu tính giá thành theo PP trực tiếp,biết:
- DN tính TGTGT theo PP trực tiếp
- DN hạch tóan hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyênĐỊNH KHOẢN
1,
a,
nợ 211: 24.000
nợ 133: 1.200
có 112: 24960
có 521: 240
b, chí phí vận chuyển lắp đặt trả bằng tiền tạm ứng
nợ 211: 1.200
có 141: 1.200
c, chuyển nguồn vốn
nợ 414: 25.200
có 411: 25.200
2.
chi lương cho nhân viên
nợ 622: 20.000
nợ 627: 2.000
có 334: 22.000
3.
trích BHXH, BHYT, KPCĐ và khản chi phí liên quan
nợ 622: 3.800
nợ 627: 380
nợ 334: 13200
có 338: 17380
4.
a, thanh lí tài sản đã khấu hao hết
nợ 214: 12.000
có 211: 12.000
b, thu tiền từ thanh lí
nợ 111: 550
có 711: 500
có 133: 50
5,
xuất kho vật liệu cho sxsp và pxsx
nợ 621: 60.000
nợ 627: 9000
có 152: 69.000
6,
cpi điện đã có thuế 8.000
nợ 627: 7.200
nợ 133: 800
có 111: 8.000
7. trích khấu hao tscđ cho pxsx
nợ 627: 10.000
có 214: 10.000
8,
phế liệu thu hồi
nợ 1527: 180
có 154: 180
9,
a, mua đồ dùng văn phòng
nợ 211: 7.000
nợ 133: 700
có 111: 7.700

b, phân bổ chi phí 50%
nợ 642: 3.850
có 111: 3.850
10,
thuế thu nhập cá nhân phải nộp
nợ 334: 200
có 3335: 200
11,
tiền lương trả nhân viên đợt 2
nợ 334: 92.420
có 111: 92.420
kết chuyển chi phí:
nợ 154: 112.380
có 621: 60.000
có 622: 23.800
có 627: 28.580
chỉ làm đến đó mà thấy khác mọi người quá...ko biết có phải sai ko...ở phần lương mình tính theo 25% ấy...hic
 
Sửa lần cuối:

zany_o0o

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

có bạn nào giải thích dùm mình tại sao ở nv1 làm sao tính ra được 112 vậy?
thanks
mình chỉ đoán trả lời thui nhé..hihi... để tính ra 112 thì bạn nhân với chiết khấu thương mại 1% là ra thui...chiết khấu là 521 ấy...ả 112 và 521 đều bên có
 

thuylinh2709

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

phế liệu thu hồi bạn phải ĐK :
Nợ 152
Có 711

---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:30 ----------

ở nghiệp vụ 1, kết chuyển chỉ có 25200
còn hạch toán phế liệu thu hồi thì ĐK :
Nợ TK 152 :
Có TK 711 :
 

xuanduc0351

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

DN tính thuế GTGT(vat)theo phương pháp khấu trừ , tính khấu hoa TSCĐ theo phương pháp bình quân, tỷ giá xuất theo phương pháp FIFO, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có tình hình như sau:
Số dư đầu tháng 3/2011:
-TK 1122:9.950.000
-TK 2282:chi tiết 2.000 TP ''x'', mệnh giá 100.000đ/TP, giá mua thực tế 110.000đ/TP.
-TK 1561:913.500.00đ (chi tiết gồm 4.200 cái )
-TK 331:159.200.000đ(chi tiết 8.000EUR)
-TK 007:500EUR
Trong thang phát sinh các nghiệp vụ :
1/Xuất 2/3 số hàng trong kho ra và xử lý :
* 1/2 số hàng đã xuất được chuyển ra cảng để làm thủ tục xuất khẩu với giá trị bán 18.500EUR/FOB-Sài gòn , TGTT 19.950VNĐ/EUR.chi phí vận chuyển ra cảng đã chi bằng tiền mặt 1.020.000đ.
* 1/2 gửi bán cho khách hàng với giá bán chưa có thuế 254.000đ/cái, VAT 10%.chi phí vận chuyển hàng gửi bán 880.000đ , trong đó VAT 10%,DN đã chi hộ bằng tiền tạm ứng.
2/Mua 10 dụng cụ có giá mua chưa thuế 2.196.000đ/cái, VAT 10% ,đã trả bằng tiền tạm ứng.Trong đó đưa vào dùng ngay ở bộ phận QLDN 4 cái , còn lại nhập kho. biết giá trị công cụ được phân bổ trong 3 tháng, từ tháng này.
3/ Bán toàn bộ trái phiếu X với giá bán 125000đ/TP thu bằng TGNH .chi phí môi giới 0.2% giá bán trả băng tiền mặt.
4/Khách hang ở nghiệp vụ 1 báo đã nhận đủ hàng DN gửi và chấp nhận thanh toán. sau đó khách báo có 50 cái kém chất lượng nên trả lại, DN đã nhận và nhập kho. sau tiếp khách hàng trả nốt số tiền còn thiếu và chi phí DN đã nộp hộ bằng TGNH
5/Hoàn thành thủ tụ hải quan, hàng đã giao lên tàu. hàng này phải nộp thuế xuất khẩu là 4%. Biết tỷ gí thực tế tại thời điểm xuất khẩu là 19.960VNĐ/EUR. năm ngày sau, khách hàng trả toàn bộ nợ bằng TGNH, TGTT tại thời điểm trả nợ là 19.970VNĐ/EUR.
6/Dùng ngoại tệ gửi ở ngân hàng trả toàn bộ nợ người bán đầu kỳ. Biết TGTT 19.965VNĐ/EUR.
7/Chi phí kinh doanh phát sinh gồm :
*lương phải trả nhan viên bán hàng 8.000.000đ, nhân viên QLDN 15.000.000đ.đồng thời trích các khoản theo lương theo quy định hiện hành.
*khấu hoa TSCĐ bộ phận bán hàng 875.600đ, bộ phận QLDN 1.025.000
8/Kết chuyển doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.
yêu cầu định: khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
các anh chị giải dùm em bài này với .vì đề này mà em trượt tốt nghiệp mất hai lần rồi
 
Sửa lần cuối:

vubichhao

New Member
Hội viên mới
Ðề: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán tài chính

:danghi::e1:
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top