Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

whitetigon_

Member
Hội viên mới
Hôm nay làm thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân nên tìm mấy thông tin về đăng ký giảm trừ gia cảnh và được chị Thảo gửi cho cái này. Mình search trong diễn đàn thấy có nhiều bài viết về vấn đề này nhưng mỗi bài hỏi một ý, thông tin không tổng hợp. Vậy nên mình post bài này lên hy vọng giúp được gì đó cho ai đang cần tìm thông tin về vấn đề này.

Mức giảm trừ gia cảnh , nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh
1. Mức giảm trừ gia cảnh
a) Đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng, 48 triệu đồng/năm. Mức 4 triệu đồng/tháng là mức tính bình quân cho cả năm, không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng.
b) Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

2. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
- Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Riêng năm 2009 trường hợp chưa đăng ký thuế thì vẫn được tạm giảm trừ gia cảnh nếu thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm 3.1.7 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84
- Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắcmỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó.
Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì các đối tượng nộp thuế phải tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế.
- Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này.
Người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau:
1. Con: con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú, cụ thể:
- Con dưới 18 tuổi (được tính đủ theo tháng).
Ví dụ: Con anh Nguyễn Văn A sinh tháng 7 năm 1992. Trường hợp này con anh Nguyễn Văn A được tính là người phụ thuộc đến hết tháng 6 năm 2010.
- Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động.
- Con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84
2. Vợ hoặc chồng của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84
3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84
4. Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84 mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm:
- Anh ruột, chị ruột, em ruột của đối tượng nộp thuế.
- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của đối tượng nộp thuế.
- Cháu ruột của đối tượng nộp thuế (bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột).
- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Điểm 3.1.5 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84: Mức thu nhập làm căn cứ để xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.
- Người tàn tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn nêu trên là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người tàn tật, cụ thể như sau:
Người tàn tật không có khả năng lao động là người bị tàn tật, giảm thiểu chức năng không thể trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc người bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh không có khả năng tự phục vụ bản thân được cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên xác nhận hoặc bản tự khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
Kê khai giảm trừ đối với người phụ thuộc
Đối tượng nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 4 triệu đồng/tháng trở xuống không phải kê khai người phụ thuộc.
Đối tượng nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trên 4 triệu đồng/tháng có nuôi dưỡng người phụ thuộc, để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc cần kê khai theo hướng dẫn dưới đây:
1.Đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh:
- Đầu năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 1, đối tượng nộp thuế lập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 84 gửi cho cơ quan trả thu nhập. Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 84 gửi cho cơ quan trả thu nhập.
Trường hợp đối tượng nộp thuế ký hợp đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30 tháng 1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng.
- Đối tượng nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc phải có đủ hồ sơ chứng minh về người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm 3.1.7 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84 và phải nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.
2. Trách nhiệm của cơ quan trả thu nhập:
+ Tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ của đối tượng nộp thuế.
+ Hàng tháng, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ thuộc theo đúng bản đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế trước khi tính số thuế tạm khấu trừ.
+ Chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan trả thu nhập. Thời hạn chuyển chậm nhất là ngày 20 tháng 2 của năm thực hiện. Trường hợp đăng ký giảm trừ sau ngày 30 tháng 1 của năm thực hiện hoặc đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký.
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.
1. Đối với con:
- Con dưới 18 tuổi cần một trong các giấy tờ sau:bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.
- Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động cần có các giấy tờ sau:
+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.
+ Bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
- Con đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề (kể cả con đang học ở nước ngoài) cần có các giấy tờ sau:
+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.
+ Bản sao Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc các giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề.
Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú thì ngoài Giấy khai sinh cần có bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.Đối với vợ hoặc chồng:
- Vợ hoặc chồng đã hết tuổi lao động cần một trong các giấy tờ sau: bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.
- Vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
3.Đối với cha, mẹ, anh chị em ruột:
- Trường hợp đã hết tuổi lao động cần có: bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ liên quan khác để xác định rõ mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế (là cha, mẹ, anh, chị, em ruột).
- Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, cần có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
4. Đối với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột cần có: các giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế (là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột) và bản tự khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng nộp thuế cư trú về trách nhiệm nuôi dưỡng của đối tượng nộp thuế với người phụ thuộc.
* Các giấy tờ hợp pháp nêu ở đây là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của đối tượng nộp thuế đối với người phụ thuộc như: bản sao sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), bản sao Giấy khai sinh thể hiện được quan hệ này.
* Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động ngoài các giấy tờ nêu trên thì phải có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
* Các giấy tờ trong các hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên, nếu là bản sao thì phải có công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Nếu không có công chứng hoặc chứng thực thì phải xuất trình bản chính cùng với bản sao để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu.
* Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.
Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như sau:
+ Đối với các trường hợp đã đăng ký giảm trừ gia cảnh từ đầu năm 2009 thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2009.
+ Đối với các trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh sau ngày 30 tháng 1 năm 2009 thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký giảm trừ.
+ Trường hợp có phát sinh tăng, giảm về người phụ thuộc so với đăng ký thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký điều chỉnh tăng, giảm người phụ thuộc.
Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu đối tượng nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
+ Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh.

 
Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hôm nay làm thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân nên tìm mấy thông tin về đăng ký giảm trừ gia cảnh và được chị Thảo gửi cho cái này. Mình search trong diễn đàn thấy có nhiều bài viết về vấn đề này nhưng mỗi bài hỏi một ý, thông tin không tổng hợp. Vậy nên mình post bài này lên hy vọng giúp được gì đó cho ai đang cần tìm thông tin về vấn đề này.

Mức giảm trừ gia cảnh , nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh
1. Mức giảm trừ gia cảnh
a) Đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng, 48 triệu đồng/năm. Mức 4 triệu đồng/tháng là mức tính bình quân cho cả năm, không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng.
b) Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

2. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
- Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Riêng năm 2009 trường hợp chưa đăng ký thuế thì vẫn được tạm giảm trừ gia cảnh nếu thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm 3.1.7 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84
- Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắcmỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó.
Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì các đối tượng nộp thuế phải tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế.
- Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này.
Người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau:
1. Con: con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú, cụ thể:
- Con dưới 18 tuổi (được tính đủ theo tháng).
Ví dụ: Con anh Nguyễn Văn A sinh tháng 7 năm 1992. Trường hợp này con anh Nguyễn Văn A được tính là người phụ thuộc đến hết tháng 6 năm 2010.
- Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động.
- Con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84
2. Vợ hoặc chồng của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84
3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84
4. Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84 mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm:
- Anh ruột, chị ruột, em ruột của đối tượng nộp thuế.
- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của đối tượng nộp thuế.
- Cháu ruột của đối tượng nộp thuế (bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột).
- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Điểm 3.1.5 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84: Mức thu nhập làm căn cứ để xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.
- Người tàn tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn nêu trên là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người tàn tật, cụ thể như sau:
Người tàn tật không có khả năng lao động là người bị tàn tật, giảm thiểu chức năng không thể trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc người bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh không có khả năng tự phục vụ bản thân được cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên xác nhận hoặc bản tự khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
Kê khai giảm trừ đối với người phụ thuộc
Đối tượng nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 4 triệu đồng/tháng trở xuống không phải kê khai người phụ thuộc.
Đối tượng nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trên 4 triệu đồng/tháng có nuôi dưỡng người phụ thuộc, để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc cần kê khai theo hướng dẫn dưới đây:
1.Đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh:
- Đầu năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 1, đối tượng nộp thuế lập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 84 gửi cho cơ quan trả thu nhập. Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 84 gửi cho cơ quan trả thu nhập.
Trường hợp đối tượng nộp thuế ký hợp đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30 tháng 1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng.
- Đối tượng nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc phải có đủ hồ sơ chứng minh về người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm 3.1.7 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84 và phải nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.
2. Trách nhiệm của cơ quan trả thu nhập:
+ Tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ của đối tượng nộp thuế.
+ Hàng tháng, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ thuộc theo đúng bản đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế trước khi tính số thuế tạm khấu trừ.
+ Chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan trả thu nhập. Thời hạn chuyển chậm nhất là ngày 20 tháng 2 của năm thực hiện. Trường hợp đăng ký giảm trừ sau ngày 30 tháng 1 của năm thực hiện hoặc đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký.
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.
1. Đối với con:
- Con dưới 18 tuổi cần một trong các giấy tờ sau:bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.
- Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động cần có các giấy tờ sau:
+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.
+ Bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
- Con đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề (kể cả con đang học ở nước ngoài) cần có các giấy tờ sau:
+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.
+ Bản sao Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc các giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề.
Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú thì ngoài Giấy khai sinh cần có bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.Đối với vợ hoặc chồng:
- Vợ hoặc chồng đã hết tuổi lao động cần một trong các giấy tờ sau: bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.
- Vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
3.Đối với cha, mẹ, anh chị em ruột:
- Trường hợp đã hết tuổi lao động cần có: bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ liên quan khác để xác định rõ mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế (là cha, mẹ, anh, chị, em ruột).
- Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, cần có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
4. Đối với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột cần có: các giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế (là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột) và bản tự khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng nộp thuế cư trú về trách nhiệm nuôi dưỡng của đối tượng nộp thuế với người phụ thuộc.
* Các giấy tờ hợp pháp nêu ở đây là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của đối tượng nộp thuế đối với người phụ thuộc như: bản sao sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), bản sao Giấy khai sinh thể hiện được quan hệ này.
* Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động ngoài các giấy tờ nêu trên thì phải có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
* Các giấy tờ trong các hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên, nếu là bản sao thì phải có công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Nếu không có công chứng hoặc chứng thực thì phải xuất trình bản chính cùng với bản sao để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu.
* Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.
Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như sau:
+ Đối với các trường hợp đã đăng ký giảm trừ gia cảnh từ đầu năm 2009 thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2009.
+ Đối với các trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh sau ngày 30 tháng 1 năm 2009 thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký giảm trừ.
+ Trường hợp có phát sinh tăng, giảm về người phụ thuộc so với đăng ký thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký điều chỉnh tăng, giảm người phụ thuộc.
Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu đối tượng nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
+ Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh.


Cảm ơn bé. Đang cần tìm mí thứ nì để chuyển mọi người đăng ký giảm trừ gia cảnh.
 
Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hj. em thấy trong diễn đàn mình nhiều bài về thuế tncn lắm nhưng không đọc hết, không biết có bị trùng với bài nào không lại bị mod "dọn dẹp" thì khổ... rất vui vì giúp được bác gấu! :dangyeu::dangyeu::dangyeu:
 
Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Cả nhà cho hỏi tý.
Vậy là nếu mình khai bố mẹ là người phụ thuộc thì phải có bản sao sổ hộ khẩu và xác nhận của địa phương về trách nhiệm nuôi dưỡng của mình đúng không?
Vậy cái xác nhận đó cần nêu những gì? Ai có mẫu cho mình xin với.
Cảm ơn nhìu nha
 
Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Cả nhà cho hỏi tý.
Vậy là nếu mình khai bố mẹ là người phụ thuộc thì phải có bản sao sổ hộ khẩu và xác nhận của địa phương về trách nhiệm nuôi dưỡng của mình đúng không?
Vậy cái xác nhận đó cần nêu những gì? Ai có mẫu cho mình xin với.
Cảm ơn nhìu nha
"3.Đối với cha, mẹ, anh chị em ruột:
- Trường hợp đã hết tuổi lao động cần có: bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ liên quan khác để xác định rõ mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế (là cha, mẹ, anh, chị, em ruột).
- Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, cần có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động."

Theo như điều này thì chỉ cần photo công chứng cái bản sao sổ hộ khẩu là ok mà bác, trừ khi bác và bố mẹ bác không có mặt trong cùng 1 cuốn sổ hộ khẩu thì cần có các giấy tờ khác chứng minh mối quan hệ của người phụ thuộc và người nộp thuế (trường hợp của bác là bố mẹ - con cái) chứ không có cái gọi là "xác nhận của địa phương về trách nhiệm nuôi dưỡng của mình" đâu chớ!!!
Đúng không cả nhà??? :chuyengivay::chuyengivay::chuyengivay:
 
Sửa lần cuối:
Re: Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Cả nhà cho hỏi tý.
Vậy là nếu mình khai bố mẹ là người phụ thuộc thì phải có bản sao sổ hộ khẩu và xác nhận của địa phương về trách nhiệm nuôi dưỡng của mình đúng không?
Vậy cái xác nhận đó cần nêu những gì? Ai có mẫu cho mình xin với.
Cảm ơn nhìu nha
Có thể thay sổ hộ khẩu bằng giấy khai sinh của mình đều được bạn nhé. Nếu bố mẹ cùng nơi cư trú thì làm mẫu 21a, khác nơi cư trú thì mẫu 21b, bạn khai đầy đủ thông tin vào đó rồi lên phường xin xác nhận thôi.
 
Ðề: Re: Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Có thể thay sổ hộ khẩu bằng giấy khai sinh của mình đều được bạn nhé. Nếu bố mẹ cùng nơi cư trú thì làm mẫu 21a, khác nơi cư trú thì mẫu 21b, bạn khai đầy đủ thông tin vào đó rồi lên phường xin xác nhận thôi.

Túm lại là chỉ cần sổ hộ khẩu hoặc Giấy khai sinh thôi phải không bạn. Mẫu 21a và mẫu 21b là thế nào? Lên phường xác nhận ư? Như mình ở Nam Định thì phải làm cái mẫu 21a rồi về NĐ xin xác nhận phải không? Sau đó lên cơ quan thuế nộp ah?
Lần đầu làm nên phải hỏi cặn kẽ, pà kon vui lòng chỉ giùm nha.

---------- Post added at 09:32 ---------- Previous post was at 09:26 ----------

Mình lại " nghe nói" như này. Vẫn phải nộp bản tự khai về trách nhiệm nuôi dưỡng do UBND cấp xã nơi người nộp thuế cư trú xác nhận. Trong bản tự khai cần có các nội dung chính sau: mối quan hệ với người nộp thuế, cam kết người phụ thuộc không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá 500 ngàn đồng/tháng và người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng.

Các bạn có ai có ý kiến khác không trao đổi giùm mình nha
 
Ðề: Re: Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Túm lại là chỉ cần sổ hộ khẩu hoặc Giấy khai sinh thôi phải không bạn. Mẫu 21a và mẫu 21b là thế nào? Lên phường xác nhận ư? Như mình ở Nam Định thì phải làm cái mẫu 21a rồi về NĐ xin xác nhận phải không? Sau đó lên cơ quan thuế nộp ah?
Lần đầu làm nên phải hỏi cặn kẽ, pà kon vui lòng chỉ giùm nha.
Mẫu 21a là dành cho người sống cùng hộ khẩu, 21b cho người khác hộ khẩu. Xin xác nhận của xã, phường họ xác nhận cho. Nhưng nhớ 2 mấu 21a, 21b là cho người không ở trong độ tuổi lao động, hoặc trong độ tuổi lao động thì ko có khả năng lao động.
TH người phụ thuộc trên 18 tuổi đang học Đại học, CĐ, TC mà mi nuôi dưỡng thì thêm cả xác nhận của trường nữa
 
Ðề: Re: Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Mẫu 21a là dành cho người sống cùng hộ khẩu, 21b cho người khác hộ khẩu. Xin xác nhận của xã, phường họ xác nhận cho. Nhưng nhớ 2 mấu 21a, 21b là cho người không ở trong độ tuổi lao động, hoặc trong độ tuổi lao động thì ko có khả năng lao động.
TH người phụ thuộc trên 18 tuổi đang học Đại học, CĐ, TC mà mi nuôi dưỡng thì thêm cả xác nhận của trường nữa

Tui chưa có gia đình, mẹ ngoài độ tuổi lao động vậy là làm mẫu 21a nhờ xác nhận và kèm với bản sao sổ hộ khẩu là khai giảm trừ được roài Rùa nhẩy.
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Túm lại là chỉ cần sổ hộ khẩu hoặc Giấy khai sinh thôi phải không bạn. Mẫu 21a và mẫu 21b là thế nào? Lên phường xác nhận ư? Như mình ở Nam Định thì phải làm cái mẫu 21a rồi về NĐ xin xác nhận phải không? Sau đó lên cơ quan thuế nộp ah?
Lần đầu làm nên phải hỏi cặn kẽ, pà kon vui lòng chỉ giùm nha.

---------- Post added at 09:32 ---------- Previous post was at 09:26 ----------

Mình lại " nghe nói" như này. Vẫn phải nộp bản tự khai về trách nhiệm nuôi dưỡng do UBND cấp xã nơi người nộp thuế cư trú xác nhận. Trong bản tự khai cần có các nội dung chính sau: mối quan hệ với người nộp thuế, cam kết người phụ thuộc không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá 500 ngàn đồng/tháng và người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng.

Các bạn có ai có ý kiến khác không trao đổi giùm mình nha
Ví dụ bạn ở Hà Nội nhưng người phụ thuộc bạn ở Nam định thì bạn làm mẫu 21b nhé, căn cứ vào cùng nơi ở hay khác nơi ở đó.Yêu cầu các giấy tờ giảm trừ gia cảnh thì ở đâu cũng giống nhau thôi vì đó là quy định chung mà.
 
Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Theo em biết thì bây giờ chỉ cần lập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 84 gửi cho cơ quan trả thu nhập và nộp bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ của mình và người phụ thuộc thôi.
Nhưng em cũng chỉ hỏi thăm thông tin của mấy bác đi làm trước thôi mà em chưa làm bao giờ nên không chắc. Trong thông tư 84 cũng chỉ yêu cầu như vậy chứ không thấy nói gì hơn.

---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:53 ----------

Ví dụ bạn ở Hà Nội nhưng người phụ thuộc bạn ở Nam định thì bạn làm mẫu 21b nhé, căn cứ vào cùng nơi ở hay khác nơi ở đó.Yêu cầu các giấy tờ giảm trừ gia cảnh thì ở đâu cũng giống nhau thôi vì đó là quy định chung mà.
Sao bác Kimquy nói "Mẫu 21a là dành cho người sống cùng hộ khẩu, 21b cho người khác hộ khẩu" chứ đâu phải khác nơi ở? vậy cái nào là đúng đây??? bác nào có thông tư nêu rõ vấn đề này post lên cho mọi người cùng xem mí ạ.
 
Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Sao bác Kimquy nói "Mẫu 21a là dành cho người sống cùng hộ khẩu, 21b cho người khác hộ khẩu" chứ đâu phải khác nơi ở? vậy cái nào là đúng đây??? bác nào có thông tư nêu rõ vấn đề này post lên cho mọi người cùng xem mí ạ.

Theo mình thì căn cứ vào hộ khẩu.
Nếu lập gia đình rồi nghĩa là đã tách khẩu làm mẫu 21b, còn chưa lập gđ thì làm mẫu 21a
Đồng ý ko cả nhà
 
Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Theo mình thì căn cứ vào hộ khẩu.
Nếu lập gia đình rồi nghĩa là đã tách khẩu làm mẫu 21b, còn chưa lập gđ thì làm mẫu 21a
Đồng ý ko cả nhà
Ban đầu em cũng nghĩ vậy nhưng thấy việt hương nói theo nơi ở làm em ... chếnh choáng :hichic:
 
Re: Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Theo mình thì căn cứ vào hộ khẩu.
Nếu lập gia đình rồi nghĩa là đã tách khẩu làm mẫu 21b, còn chưa lập gđ thì làm mẫu 21a
Đồng ý ko cả nhà
Mình ko có thời gian ngồi lục lại thông tư hướng dẫn về điều này đâu nhưng bạn cứ làm như mình bảo là đúng đó. Vì năm nào mình cũng phải làm cả 2 trường hợp này mà.
 
Ðề: Re: Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Mình ko có thời gian ngồi lục lại thông tư hướng dẫn về điều này đâu nhưng bạn cứ làm như mình bảo là đúng đó. Vì năm nào mình cũng phải làm cả 2 trường hợp này mà.

Vậy hương cho mình hỏi chút
Nếu tháng 7 mình mới nộp hồ sơ khai giảm trừ gia cảnh cho 6 tháng cuối năm thì có được không nhỉ?
Vì đầu năm chưa tới mức nộp thuế nên mình ko làm. Giờ mới tính làm. Hem bít sao. hức hức
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Vậy hương cho mình hỏi chút
Nếu tháng 7 mình mới nộp hồ sơ khai giảm trừ gia cảnh cho 6 tháng cuối năm thì có được không nhỉ?
Vì đầu năm chưa tới mức nộp thuế nên mình ko làm. Giờ mới tính làm. Hem bít sao. hức hức
Các chi cục khác mình ko biết thế nào chứ bên mình vẫn nộp bình thường ah, bạn gửi mail đi mình cho bạn 1 bộ mẫu hoàn chỉnh mà đăng ký.
 
Ðề: Re: Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Vậy hương cho mình hỏi chút
Nếu tháng 7 mình mới nộp hồ sơ khai giảm trừ gia cảnh cho 6 tháng cuối năm thì có được không nhỉ?
Vì đầu năm chưa tới mức nộp thuế nên mình ko làm. Giờ mới tính làm. Hem bít sao. hức hức

OK nha, vì thời hạn cho đăng ký là 3 tháng

---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:15 ----------

Theo mình thì căn cứ vào hộ khẩu.
Nếu lập gia đình rồi nghĩa là đã tách khẩu làm mẫu 21b, còn chưa lập gđ thì làm mẫu 21a
Đồng ý ko cả nhà

Khác khẩu: VD: Ông, Bà nội, ngoại, cô dì chú bác, ko nơi nương tựa, Gấu fai nuôi chẳng hạn
Cùng khẩu: VD: Người trong gia đình, có chung hộ khẩu: Bố, mẹ anh chị em ruột, vợ chồng con....
TH Gấu đang ở Hà Nội, nhưng Hộ khẩu thường trú ở Nam Định thì fai về Nam Định xin xác nhận (Ở Hà Nội chỉ là tạm trú thôi)
 
Ðề: Re: Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

OK nha, vì thời hạn cho đăng ký là 3 thángKhác khẩu: VD: Ông, Bà nội, ngoại, cô dì chú bác, ko nơi nương tựa, Gấu fai nuôi chẳng hạn
Cùng khẩu: VD: Người trong gia đình, có chung hộ khẩu: Bố, mẹ anh chị em ruột, vợ chồng con....
TH Gấu đang ở Hà Nội, nhưng Hộ khẩu thường trú ở Nam Định thì fai về Nam Định xin xác nhận (Ở Hà Nội chỉ là tạm trú thôi)

uki
Cảm ơn rùa nhìu nha.
 
Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Theo em biết thì bây giờ chỉ cần lập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 84 gửi cho cơ quan trả thu nhập và nộp bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ của mình và người phụ thuộc thôi.
Nhưng em cũng chỉ hỏi thăm thông tin của mấy bác đi làm trước thôi mà em chưa làm bao giờ nên không chắc. Trong thông tư 84 cũng chỉ yêu cầu như vậy chứ không thấy nói gì hơn.

---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:53 ----------


Sao bác Kimquy nói "Mẫu 21a là dành cho người sống cùng hộ khẩu, 21b cho người khác hộ khẩu" chứ đâu phải khác nơi ở? vậy cái nào là đúng đây??? bác nào có thông tư nêu rõ vấn đề này post lên cho mọi người cùng xem mí ạ.
Trường hợ này giống như trả lời cho Gấu nha
 
Ðề: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Vậy trường hợp một cá nhân có 2 thu nhập mỗi bên đều thấp hơn 4tr nhưng tổng 2 nơi ( sau khi trừ giảm trừ gia cảnh) lại lớn hơn 4 tr và kê giảm trừ gia cảnh tại Cty mình thì phần thuế họ phải nộp sẽ như nào. Và hàng tháng hoặc hàng quý Cty mình phải làm mẫu nào để nộp? Bên Gấu mọi năm ko có phát sinh chỉ quyết toán cuối năm thôi nên ko rõ. Mong bà con chỉ giúp nha.
Cảm ơn nhìu thật nhìu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top