Công văn 4214/TCT-CS năm 2015 về lập hóa đơn trường hợp chuyển giao quyền sở hữu tài sản

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4214/TCT-CS
V/v: lập hóa đơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015



Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời công văn số 234/CT-TTHT ngày 25/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu hỏi về việc lập hóa đơn đối với trường hợp chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn cho thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đoạn cuối điểm 19 Mục I Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm để xác định giá tính thuế GTGT như sau:

“Thời điểm để xác định giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục I, phần B này là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành), không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Điểm 3.2 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 3.28 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 10% như sau:

“3.28. Hàng hoá, dịch vụ không được nêu tại mục II phần A; điểm 1, 2 mục II phần B Thông tư này.”

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT đối với bán hàng hóa như sau:

“1. Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."

Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được 1 quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (bên cho thuê) ký hợp đồng thuê tài sản với Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng (bên thuê), thời gian thuê tài sản từ năm 2008-2015, nội dung hợp đồng quy định bên thuê thanh toán một lần cho toàn bộ số tiền thuê và khi kết thúc hợp đồng bên thuê có toàn quyền sở hữu tài sản mà không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào, bên cho thuê không thu hồi tài sản thì thực chất đây là hợp đồng bán tài sản, do đó, khi chuyển giao tài sản cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT trên toàn bộ số tiền nhận được từ việc bán tài sản. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu và Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng và hướng dẫn đơn vị thực hiện việc lập hóa đơn, kê khai nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết./.



Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Cao Anh Tuấn






 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top