Công văn 3995/TCT-TNCN năm 2015 về trả lời TNCN đại lý xổ số cấp I

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------


Số: 3995/TCT-TNCN
V/v trả lời chính sách thuế TNCN đối với đại lý xổ số.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 607/XSKT ngày 27/8/2015 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô đề nghị hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý xổ số cấp I. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 5, Điều 9 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Trường hợp cá nhân làm đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô có số tiền hoa hồng từ việc làm đại lý xổ số trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đại lý xổ số. Cá nhân làm đại lý xổ số phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô được biết./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VT, TNCN.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top