Công văn 3994/TCT-TNCN năm 2015 về TNCN hoạt động hoán đổi cổ phiếu khi sáp nhập công ty

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------


Số: 3994/TCT-TNCNV/v Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1990/CT-TNCN ngày 15/7/2015 của Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên xin ý kiến chỉ đạo về chính sách thuế TNCN đối với hoạt động hoán đổi cổ phiếu khi sáp nhập công ty. Qua nghiên cứu nội dung công văn của Cục thuế và hồ sơ gửi kèm theo thì nội dung liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp, thay đổi loại hình doanh nghiệp và nghĩa vụ thuế không chỉ của cá nhân mà cả pháp nhân, do đó, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn:

“Điều 9. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

Điều 11. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.”

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, liên quan đến việc sáp nhập, tái cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm gửi hồ sơ quyết toán đến cơ quan thuế. Do vậy, để xác định việc phát sinh thu nhập của cá nhân và tổ chức trong vụ việc nêu trên cũng như nghĩa vụ thuế liên quan đến cá nhân, tổ chức đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kiểm tra việc quyết toán của đơn vị theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổng hợp vướng mắc, nêu quan điểm đề xuất và báo cáo Tổng cục.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- LĐTC Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CS;
- Lưu: VT, TNCN(2b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top