Công văn 3970/TCT-CS năm 2015 về giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3970/TCT-CSV/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV Thành Phát 3S.
(Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

Trả lời Công văn số 08/2015/CV-Cty đề ngày 11/09/2015 của Công ty TNHH TM-DV Thành Phát 3S về chính sách lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vướng mắc nêu trên của Công ty TNHH TM-DV Thành Phát 3S (Công ty) nêu tại Công văn số 08/2015/CV-Cty đề ngày 11/09/2015, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1980/BTC-TCT ngày 16/02/2012 hướng dẫn thực hiện chính sách lệ phí trước bạ. Theo đó, trường hợp Công ty TNHH TM-DV Thành Phát 3S (Công ty) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư và thương mại dịch vụ Phan Bội Châu để chuyển nhượng thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp Công ty giữ lại một phần diện tích để sử dụng hoặc cho thuê thì phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đó.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ cụ thể liên hệ với Chi cục Thuế huyện Bù Đăng để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Phước;
- Lưu: VT, CS (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top