Công văn 3909/TCT-CS năm 2015 về, hóa đơn Công ty đang giải thể và đã quyết toán hóa đơn

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3909/TCT-CS
V/v chính sách thuế, hóa đơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 43912/CT-HTr ngày 06/07/2015 của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc chính sách thuế, hóa đơn đối với Công ty đang giải thể và đã quyết toán hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “3. Mức thuế suất 10 % áp dụng với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại mục II, phần A; Điểm 1, 2 mục II, phần B Thông tư này.”

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế TP.Hà Nội, Cục Thuế TP.Hà Nội đang kiểm tra để làm thủ tục để ra quyết định đóng mã số thuế cho Công ty, do đó đề nghị Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP.Hà Nội được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top