Công văn 3747/TCT-TNCN năm 2015 về việc cá nhân kinh doanh

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3747/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: ông Vũ Hữu Lào
(Đ/c: Số nhà 22, ngách 264/32 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)

Trả lời đơn kiến nghị đề ngày 20/7/2015 của ông Vũ Hữu Lào hỏi về chính sách thuế đối với cá nhân cho thuê nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định trước năm 2015 thì chính sách thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh rất phức tạp: thu nhập chịu thuế được xác định theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu theo từng ngành nghề của từng địa phương, sau đó tính giảm trừ gia cảnh, rồi mới tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Hết năm nếu cá nhân có nhiều nguồn thu nhập thì phải tổng hợp thu nhập từ các nguồn trong năm để quyết toán và xác định số thuế phải nộp thêm hoặc được hoàn của năm tính thuế đó. Các quy định trước năm 2015 như đã nêu làm cho chính sách thuế TNCN đối với hộ kinh doanh trở nên kém minh bạch, gây khó khăn cho người nộp thuế trong việc tự xác định được số thuế phải nộp, do đó khó giám sát sự thực hiện công vụ của các cán bộ thuế.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 2Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2015/QH13 thì các quy định về chính sách thuế TNCN đối với hộ kinh doanh đã được sửa đổi như sau:

"4. Sửa đổi Điều 10 như sau:

"Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

2. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. "

Trên thực tế thì khi thay đổi phương pháp tính thuế từ cách tính theo lũy tiến sang cách tính theo thuế suất toàn phần có thể làm thay đổi (tăng/giảm) mức thuế phải nộp của một số cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của Đảng và Chính phủ về việc cắt giảm thủ tục hành chính về thuế, thực hiện chính sách thuế đơn giản, công bằng, minh bạch trong cách tính nghĩa vụ thuế. Với cùng một mức cho thuê như nhau sẽ có mức nộp thuế như nhau. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế có thể giám sát việc thực hiện của cơ quan thuế có đúng hay không. Tổng cục Thuế rất mong ông Vũ Hữu Lào tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện chính sách thuế đúng chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà nước.

Về chính sách thuế TNCN đối với người có công theo quy định của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 thì từ năm 2009 đến nay không có quy định miễn giảm thuế TNCN cho đối tượng là người có công, chỉ quy định các khoản phụ cấp, trợ cấp mà cá nhân nhận được theo quy định của pháp luật đối với người có công thuộc diện không chịu thuế TNCN.

Tổng cục thuế trả lời để ông Vũ Hữu Lào được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Cục Thuế TP.Hà Nội
- Lưu: VT, TNCN.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top