Công văn 3288/TCT-QLN năm 2015 về cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3288/TCT-QLN
V/v cưỡng chế nợ thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50758/CT-QLN ngày 04/8/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 13 Mục 2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“...Trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ về việc sử dụng hóa đơn thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để đề nghị tổ chức, cá nhân đối chiếu số liệu tại cơ quan thuê. Sau khi đối chiếu mà dữ liệu của tổ chức, cá nhân sai lệch với dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý thì đề nghị tổ chức, cá nhân đó điều chỉnh số liệu và báo cáo bổ sung.

Sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế đề nghị điều chỉnh số liệu, nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện báo cáo điều chỉnh thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.”

Căn cứ các quy định nêu trên: Trường hợp cơ quan thuế đã thực hiện việc xác minh thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC (nêu trên) nhưng người nộp thuế vẫn không thực hiện cung cấp, đối chiếu thông tin về việc sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế, thì sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế đến đối chiếu số liệu mà người nộp thuế không thực hiện thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top