Công văn 3225/TCT-TNCN năm 2015 về khai thuế TNCN việc chuyển nhượng chứng khoán

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3225/TCT-TNCN
V/v khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1550/CT-TNCN ngày 19/5/2015 của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm a.3; a.4 Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì đối với 02 trường hợp nêu tại công văn số 1550/CT-TNCN, Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế theo nguyên tắc sau:

- Doanh nghiệp khai thay cho tất cả các cá nhân chuyển nhượng chứng khoán trong doanh nghiệp theo Tờ khai mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và lập bảng kê các cá nhân chuyển nhượng chứng khoán kèm theo trong đó nêu rõ các tiêu chí sau: Số thứ tự, họ tên cá nhân chuyển nhượng, cá nhân nhận chuyển nhượng, mã số thuế, số CMND/hộ chiếu, số lượng chứng khoán chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, tổng giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN phải nộp.

- Doanh nghiệp khai tên doanh nghiệp và mã số thuế của doanh nghiệp vào chỉ tiêu [04] Tên người nộp thuế và [05] Mã số thuế.

- Doanh nghiệp ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán cho các cá nhân này vào Ngân sách nhà nước theo mục 1000, tiểu mục 1005.

- Doanh nghiệp phải lưu giữ bảng kê và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của từng cá nhân.

Về việc quản lý khoản thu này trên ứng dụng, đề nghị Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng liên hệ với Cục CNTT để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng biết./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Ủy ban CKNN;
- Cục CNTT (TCT);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN(2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top