Công văn 3195/TCT-CS năm 2015 về xử lý mất hóa đơn

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3195/TCT-CSV/v mất hóa đơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 739/CT-HCQTTVAC đề ngày 22/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc mất hóa đơn của Công ty TNHH Thực phẩm 2030, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 cửa Bộ Tài chính về bán hàng hóa dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn như sau:

"3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức 'Tên, địa chỉ người mua" trên hoá đơn này ghi là bán lẻ không giao hoá đơn"."

Tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

"4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất cháy hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn mường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

…”

Tại khoản 1 Điều 1 2 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:

"l. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định;

b) Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;

c) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ."

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục thuê tỉnh Long An, trường hợp Công ty TNHH Thực phẩm 2030 làm mất số hóa đơn ký hiệu MT/13P, số 0006656 lập ngày 11/02/2015 là hóa đơn tổng hợp bán lẻ trong ngày được lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ cho các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh. toán dưới 200.000 đồng mỗi lần trong ngày 1 1/02/2015 (doanh thu có thuế là 521.399 đồng tiền thuế là 24.829 đồng), Công ty đã kê khai nộp thuế theo quy định thì Công ty TNHH Thực phẩm 2030 bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, TVQT-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top