Công văn 3172/TCT-TNCN năm 2015 về thuế TNCN hoạt động chuyển nhượng ki ốt tại các chợ

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3172/TCT-TNCNV/v: Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt tại các chợ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1667/CT-TTHT ngày 28/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt chợ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam quy định

"L: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Ngành này gồm: Hoạt động của chủ hợp đồng đất, các đại lý, các nhà môi giới trong những hoạt động sau: mua hoặc bán bất động sản, cho thuê bất động sản, cung cấp các dịch vụ về bất động sản khác như định giá bất động sản hoặc hoạt động của các đại lý môi giới bất động sản.

Ngành này cũng gồm:

- Sở hữu hoặc thuê mua tài sản được thực hiện trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;

- Xây dựng cấu trúc, kết hợp với việc duy trì quyền sở hữu hoặc thuê mua cấu trúc này;

- Quản lý tài sản là bất động sản."

Tại Điều 483 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

"Điều 483. Cho thuê lại

Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý."

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Thu nhập từ kinh doanh

Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

a) Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác."

Theo báo cáo của Cục Thuế và hồ sơ kèm theo, căn cứ vào những quy định trên, trường hợp cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng ki ốt tại chợ phát sinh thu nhập thực hiện nộp thuế TNCN cho phần thu nhập nhận được và thuế GTGT trên phần doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản. Căn cứ tính thuế và cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN, doanh thu tính thuế GTGT đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh được hướng dẫn tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, TNCN (4b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top