Công văn 3126/TCT-TNCN năm 2015 về thuế TNCN thu nhập từ trúng thưởng casino

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3126/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Trả lời công văn số 3471/CT-KT1 ngày 01/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xác định mức thuế TNCN ấn định trên thu nhập trúng thưởng Casino của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đối với giai đoạn trước khi Luật 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm C.2, khoản 1, Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c.2) Đối với trúng thưởng trong các casino, trúng thưởng trong các hình thức trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân nhận được từ trúng thưởng trong một cuộc chơi, cụ thể như sau:

c.2.1) Thu nhập từ trúng thưởng trong một cuộc chơi là chênh lệch giữa số tiền mặt người chơi nhận lại (cash out) trừ đi số tiền mặt đã chi ra (cash in) trong một cuộc chơi.

Trường hợp thu nhập từ trúng thưởng là ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm phát sinh thu nhập.c.2.3) Trường hợp tổ chức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino không xác định được thu nhập chịu thuế của cá nhân trúng thưởng để khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm c.2, khoản 1, Điều này thì thực hiện nộp thuế thay cho các cá nhân trúng thưởng theo mức ấn định trên tổng số tiền trả lại cho người chơi (cash out). Tổ chức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino nếu áp dụng nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức ấn định phải đăng ký với cơ quan thuế và điều chỉnh lại cơ cấu trả thưởng cho khách là thu nhập sau thuế để niêm yết công khai tại điểm vui chơi giải trí có thưởng. Mức thuế ấn định thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”.

- Tại Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 25. Ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế

1. Cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp nếu người nộp thuế vi phạm trong các trường hợp sau:

….

đ) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế, có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp;”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đối với giai đoạn trước khi Luật số 71/2014/QH13 chính thức có hiệu lực thi hành (01/01/2015), đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hướng dẫn tại điểm c.2.1, khoản 1, Điều 15 Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính để hướng dẫn Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm thực hiện khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân trúng thưởng trong Casino. Trường hợp Doanh nghiệp không xác định được thu nhập chịu thuế của cá nhân trúng thưởng trong casino thì Cục Thuế thực hiện ấn định theo quy định của Luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (Đ/c xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT);
- Lưu VT, TNCN.


KT. TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC THUẾ
Phi Vân Tuấn 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top