Công văn 3071/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3071/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Tràng Thi.

Trả lời Công văn số 496/TT-KTTC ngày 4/6/2015 của Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Tràng Thi về việc miễn giảm tiền thuê đất tại 11c Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm a Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:

“1. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích, từ năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 02 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010.”

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Tràng Thi được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho thuê đất theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 10/2/2014 (sau ngày 31/12/2010) nên không thuộc đối tượng được giảm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Tràng Thi được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC(TCT);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top