Công văn 2977/TCT-TNCN năm 2015 về miễn, giảm thuế TNCN cho nhân lực dự án công nghệ cao

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2977/TCT-TNCN
V/v: miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực dự án công nghệ cao

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015Kính gửi: Công ty cổ phần VCCORP.
(Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)


Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 101/2015/CV-VCC ngày 10/6/2015 về việc xin miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực của dự án công nghệ cao. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chỉ được áp dụng cho 4 đối tượng sau:

1. Giảm thuế cho cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế (quy định tại Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12).

2. Miễn thuế theo các Điều ước quốc tế (theo quy định tại Điều 9 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12).

3. Miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA (Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Tài chính), dự án Phi chính phủ (Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 của Bộ Tài chính), nhân viên Liên hợp quốc tại Việt Nam (Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính).

4. Giảm 50% thuế cho cá nhân làm việc trong Khu kinh tế (Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính).

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì cá nhân làm việc cho các dự án, doanh nghiệp công nghệ cao không thuộc đối tượng được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập chịu thuế thu nhập của cá nhân nêu trên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần VCCORP được biết./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu VT, TNCN.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top