Công văn 2809/TCT-TNCN năm 2015 về thuế TNCN của Ông Phạm Văn Bên

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2809/TCT-TNCNV/v thuế TNCN của Ông Phạm Văn Bên

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 427/CT-TTr ngày 24/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc thuế TNCN của Ông Phạm Văn Bên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

- Tại Khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp tư nhân là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn tại công văn số 11971/BTC-TCT ngày 26/8/2009 của Bộ Tài chính về việc Thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân thì:

“…chủ doanh nghiệp tư nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân như: thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế, quà tặng ...”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tại DNTN Cỏ May và các chi nhánh, trường hợp trong 03 năm (năm 2011, năm 2012, năm 2013) Ông Phạm Văn Bên là chủ DNTN Cỏ May rút vốn từ nguồn vốn kinh doanh của Chi nhánh DNTN Cỏ May mà nếu nguồn vốn kinh doanh này được hình thành từ lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN và việc rút vốn, giảm vốn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nêu trên thì Ông Phạm Văn Bên không phải nộp thuế TNCN đối với khoản tiền rút vốn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);- Vụ CĐKT, Cục TCDN (BTC);- Vụ CS, PC (TCT);- Website Tổng cục Thuế;- Lưu: VT, TNCN (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top