Công văn 2089/TXNK-CST năm 2015 xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu tiêu thụ nội địa

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2089/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng SXXK tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2705/HQHCM-TXNK ngày 29/9/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về kê khai nộp thuế đối với nguyên phụ liệu của hàng SXXK bị trả về phải tiêu thụ nội địa, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địa như hàng tái nhập để tiêu thụ nội địa.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

2. Về chính sách thuế

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì trường hợp hàng hóa tái nhập là sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu thì cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tái nhập phải thông báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu biết (nếu là hai cơ quan hải quan khác nhau) về các trường hợp nêu tại khoản 7 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP để xử lý thuế theo quy định.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

“Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất (thuộc đối tượng được hoàn thuế khi xuất khẩu) phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất thì xử lý như sau:

Tổ chức, cá nhân không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại đó;

Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó”.

Trường hợp của Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam tạm nhập để sửa chữa tái chế đối với sản phẩm thuộc các tờ khai SXXK do bị lỗi, nhưng quá trình sửa chữa hàng bị lỗi nhiều không thể xuất khẩu thì khi chuyển mục đích sử dụng Công ty phải thông báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu biết (nếu là hai cơ quan hải quan khác nhau) theo quy định tại khoản 8 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, việc xử lý thuế thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, CS - Liên (03).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top